Съдържание

Посетители

В момента има 367  гости и няма потребители и в сайта

Комплексни разрешителни

Регистър на инсталации и дейности с издадени Комплексни разрешителни:

№ на КР  Инсталация и съоръжения Оператор
353-Н1/ 2013 г. Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово в землището на с. Добротино, местност «Мокра поляна»
Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:
„Регионално депо за неопасни отпадъци“ на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, в землището на с.Добротино, м. „Мокра поляна“, включващо:
• Клетка №1
• Клетка №2
Община Гоце Делчев
266-Н0/ 2008 г. Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич
Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:
1. Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич, включващо:
• клетка 1 за инертни отпадъци
• клетка 3 за неопасни отпадъци
• клетка 4 за неопасни отпадъци
• клетка 5 за неопасни отпадъци
Община Петрич
292-Н0/ 2008 г. Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Сандански, Струмяни и Кресна
Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:
1. Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна, в местността «Могилата», включващо:
• Клетка № 1;
• Клетка № 2;
• Клетка № 3;
• Клетка № 4;
• Клетка № 5.
Община Сандански
130/2006 г. Инсталация за леене на стоманени и чугунени фасонни отливки и инсталация за производство на ацетилен в промишлена зона на гр. Кресна, Община Кресна
1. Инсталация за леене на стоманени и чугунени фасонни отливки (т. 2.4.)
2. Инсталация за производство на ацетилен (т. 4.1.а.)
„Енергоремонт Кресна” АД
477-НО/ 2013 г. Пивоварна гр. Благоевград
Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.4.2 б) от Приложение 4 на ЗООС - „Инсталация за обработване и преработване, различно от опаковане, на следните суровини, независимо дали са предварително обработени, или не, предназначени за производство на хранителни продукти за консумация от хора или животни, буква „б”) единствено растителни суровини с производствен капацитет над 300 т готова продукция за денонощие или 600 т готова продукция за денонощие, когато инсталацията работи в продължение на не повече от 90 последователни дни през която и да е година
„Карлсберг България” АД
519-НО/ 2015 г. Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда
Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:
„Регионално депо за неопасни отпадъци - Разлог“ , включващо:
• Клетка №1
• Клетка №2
• Клетка №3
• Клетка №4
Община Разлог
573-НО/2019 г. „Регионална система за управление на отпадъците (РСУО), регион Благоевград, обслужваща общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево – I-ви етап“ Община Благоевград

 

В съответствие със Закон за опазване на околната среда (ЗООС) издаването на комплексни разрешителни е задължително за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения в обхвата на Приложение 4 на Закона (съответстващо по обхват на Анекс I на Директивата за КПКЗ).


НОРМАТИВНА УРЕДБА


ОТГОВОРНОСТИ НА РИОСВ 

  1. Контролират изпълнението на условията в издадените КР;
  2. Подпомагат ИАОС при оценката на заявлението за издаване на КР и изготвянето на проект на КР.