Съдържание

Посетители

В момента има 65  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

БД-29-П/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-29-П/2020 г.

В изпълнение на чл. 7а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 29.10.2020 г. Решение № БД-29-П/2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 20331.51.94, местност Дерето по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрен, общ. Гърмен, област Благоевград от „за жилищно“ в „за офиси, жилища и пералня с химическо чистене“ с възложител: „АВАСАР“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-28-П/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-28-П/2020 г.

В изпълнение на чл. 7а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 20.10.2020 г. Решение № БД-28-П/2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по реда глава шеста от ЗООС, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от ЗБР и поднормативната уредба към тях за „Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на част (15710 кв.м) от поземлен имот с идентификатор 47408.32.1, местност Туркаре по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, общ. Гърмен, област Благоевград „за площадка за добив на подземни богатства-строителни материали – пясъци и чакъли“ с възложител „Бистрица 2020“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

27-АПК/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 27-АПК/2020 г.

Прекратявам започналата административна процедура по преписка уведомление с с вх №3161/07.10.2020 г. за „Реконструкция и разширение на мост над р. Бистрица в поземлен имот с идентификатор 04217.1.184 и укрепващи подпорни стени в имот с идентификатор 04217.1.140 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бистрица, общ. Благоевград, обл. Благоевград“

Възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-27-П/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-27-П/2020 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 14.10.2020 г. Решение №БД-27-П/2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение „Извършване на дейности по събиране, съхранение и предварително третиране на неопасни отпадъци в имот с идентификатор 40052.21.26 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“ с възложител „ГРИЙН ФЮЧЪР ГРУП“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-26-П/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-26-П/2020 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 14.10.2020 г. Решение №БД-26-П/2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч съвместимата процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение „Изграждане на къмпинг в поземлен имот с идентификатор 53326.500.53 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“ възложител „Лорис-1“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

26-АПК/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 26-АПК/2020 г.

Прекратявам започналата административна процедура по преписка уведомление с вх №3168/07.10.2020 г. за „Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ VI, кв. 67 по плана на гр. Банско, община Банско, област Благоевград за промяна предназначението на имота от „за АПК“ в „за търговски център, офиси и фитнес“ и образуване на нов УПИ Х, кв. 67 с предназначение „за трафопост“

Възложител: „Блек Сий Вижън“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-25-П/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-25-П/2020 г.

Прекратявам административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на два броя къщи за отдих в поземлен имот с идентификатор 39614.7.131, местност Момина кула по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кремен, община Банско, област Благоевград“

Възложител: „КЪЗ КАЛЕСИ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението