Съдържание

Посетители

В момента има 86  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

БД-12-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-12-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 7а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 02.04.2021 г. Решение № БД-12-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот с идентификатор 43181.7.29, местност Мъртвицата, по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лебница, общ. Сандански, обл. Благоевград, с цел промяна на предназначението на имота от „нива“ за „Фотоволтаична електроцентрала до 3 MW“ с възложител „АПОГЕЙ-2018“ ЕООД, ЕИК: 205081314, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №29, вх. Е, офис 1.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-11-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-11-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 24.02.2021 г. Решение №БД-11-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на два хотела, СПА център и ресторант в поземлен имот с идентификатор 47189.77.5 и площ 3.00 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“ с възложители К.Г.П. и С.А.Д.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-10-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-10-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 24.02.2021 г. Решение №БД-10-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за производство на газирани директни плодови сокове в поземлен имот с планоснимачен № 25 в квартал 2 по ЗРП на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител „КЛАС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, ЕИК: 201635652, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Дойран“ №2.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-09-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-09-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 24.02.2021 г. Решение №БД-09-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на ферма за отглеждане на животни, оранжерии, помещения за съхранение и преработка на продукция и дърводелска работилница за дребни детайли в поземлен имот с идентификатор 52101.12.19, местност Ефендица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград“ с възложител „СЛАВЯНКА-ГАЙТАНИНОВО“ ЕООД, ЕИК: 200530157, със седалище и адрес на управление: с. Гайтаниново, общ. Хаджидимово.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-08-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-08-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 24.02.2021 г. Решение №БД-08-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на съвременен младежки център в поземлени имот с идентификатор 04279.621.206 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител Община Благоевград, със седалище: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ № 1.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-07-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-07-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 02.02.2021 г. Решение №БД-07-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на селскостопански сгради за отглеждане на месодайни крави и телета за угояване в поземлен имот с идентификатор 56126.243.17 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ с възложител „КАЛАБАК ИНВЕСТ“ ООД.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-06-П/2021

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-06-П/2021 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ - Благоевград съобщава за издадено на 29.01.2021 г. Решение №БД-06-П/2021 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ в УПИ ІІІ-644, в кв. 31 по плана на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил на промишлен водопровод, собственост на „ВЕЦ Стоби“ ЕООД, захранващ с вода завода за целулоза и хартия, собственост на „Екотаб“ АД, с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“ с възложител „ВЕЦ СТОБИ“ ЕООД, ЕИК: 201287815, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Пейо К. Яворов” № 2, вх. Д.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението