Съдържание

Посетители

В момента има 73  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

17-АПК/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № 17-АПК/11.10.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам административното производство за План за застрояване и План за регулация за поземлени имоти с идентификатори 02676.15.36 и 02676.14.6 в местността „Грамадето“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград“

Възложител: „АЙ Ти Си Младост“ ООД, ЕИК 201868037

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-50-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-50-П/11.10.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуваща сграда, разположена в УПИ VII, кв. 1 по плана на стопански двор „Мацкова градина“, местност „Друма“, землище на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград в предприятие за производство на млечни продукти“

Възложител:„АЛЕКС-АВ“ ЕООД, ЕИК: 811209525

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-49-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-49-П/11.10.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по определяне на приложимата процедура по екологична оценка, в т.ч. съвместената процедура по Закона за биологично разнообразие за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) в обхват: урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-000218 и УПИ II-000218 по плана на с. Гърмен, общ. Гърмен, област Благоевград за „търговско, складова, производствена дейност, бетонов център и фотоволтаичен парк“

Възложител:„СТОЯН ПАШОВ - 2006“ ЕООД, ЕИК 101723197

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-48-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-48-П/09.10.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Създаване на насаждения от череши и изграждане на капкова система за напояването им в поземлени имоти с №№ 063008, 063007, 063011, 063009, 063003, 063016, 063015, 063005, 063006, 063010, 063012, 063013, 066001, 066002, 066003, 066004, 066007, 066008, 066009, 066010, 066011 и 066006 в землището на с. Хотово, община Сандански, и изграждане на селскостопански постройки в имоти с №№ 066002, 066003, 066004, 063003, 063005, 063015 и 063016 в землището на с. Хотово, община Сандански, област Благоевград“.

Възложител:Т.В.К

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-47-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-47-П/01.10.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на хотелски комплекс в част от имот № 031057, местност „Гюровица“, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:С.И.М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-46-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-46-П/26.09.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Текущ ремонт за трайно презатваряне на устията на отворените минни изработки в обект: „Партизанска (Кирилова) поляна, община Рила, област Кюстендил, подобекти: „Укрепване и затваряне на щолни с №№ 1, 2, 4, 5 с приобщаването им към околния релеф по начин, непозволяващ нерегламентирано проникване в тях. Изграждане на водоотливи съоръжения за управление на дренирани руднични води и извеждането им извън изработките“

Възложител:„Екоинженеринг – РМ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-45-П/2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-45-П/25.09.2018 г.

РЕШИХ: прекратявам Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологично разнообразие за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за оползотворяване на отпадъци от пластмаса, включително събиране и временно съхранение, в поземлени имоти с идентификатори 36083.59.14, 36083.59.15 и 36083.59.18 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Капатово, общ. Петрич, обл. Благоевград“.

Възложител: С.Н.К-И и М.И.И

От тук може да изтеглите пълния текст на решението