Съдържание

Посетители

В момента има 333  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

БД-13-П/2024

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 11.07.2024 г. Решение №БД-13-П/2024 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „инвестиционно предложение „Автоморга в поземлен имот с идентификатор 65334.301.2953 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ с възложител „АВТОМОРГА ВАГ САНДАНСКИ“ ЕООД, ЕИК: 207776624, със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, ул. „Борис Сарафов“ №1.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-12-П/2024

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 03.07.2024 г. Решение №БД-12-П/2024 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец, изграден в поземлен имот с идентификатор 14091.2.791 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Габрене, община Петрич, област Благоевград с цел напояване на земеделски култури“ с възложител „ЕТ „КРУМ ТИЛЬОВСКИ 89“, гр. Петрич.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org , секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

20-АПК/2024

РЕШЕНИЕ  № 20-АПК/2024 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №20-АПК/2024 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлени имоти с проектни идентификатори 87338.671.40 и 87338.671.41 образувани от разделянето на поземлен имот с идентификатор 87338.671.8, местност Трещеник, община Якоруда, област Благоевград и жилищно строителство в поземлени имоти с проектни идентификатори 87338.671.42 и 87338.671.43, образувани от разделянето на поземлен имот с идентификатор 87338.671.11, местност Трещеник, община Якоруда, област Благоевград“ с възложителr А.Ш, Ш.Ш, А.Ш.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 От тук може да изтеглите пълния текст на решението

19-АПК/2024

РЕШЕНИЕ  № 19-АПК/2024 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

издадено Решение №19-АПК/2024 г. за прекратяване на административното производство за  „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 43699.10.4, местност Студената вода по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, от „Ливада“ в „За жилищно строителство“ с възложител З.Б.С.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

БД-11-П/2024

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 17.05.2024 г. Решение №БД-11-П/2024 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на склад за селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор 66901.71.69 в местността Подище по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Скрът, община Петрич, област Благоевград“ с възложител „НЮ ФРУТ“ АД, ЕИК: 175076301, седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Иван Вазов“ №16.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

18-АПК/2024

РЕШЕНИЕ  № 18-АПК/2024 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №18-АПК/2024 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на външен басейн и подпорна стена в поземлен имот с идентификатор 65334.94.12 в местността Нишан таши по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ с възложител И.Г.М.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

16-АПК/2024

РЕШЕНИЕ  № 16-АПК/2024 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №16-АПК/2024 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващата канализационна система на гр. Банско“ с възложител Община Банско.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението