Съдържание

Посетители

В момента има 61  гости и няма потребители и в сайта

Прекратени процедури

БД-08-П/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-08-П/2020 г.

Прекратявам административното производство за инвестиционно предложение за „Добив на подземни води, чрез изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец за питейно-битово водоснабдяване на на къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 49312.17.60 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „СИ 5 ТРЕЙД“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

09-АПК/2020

РЕШЕНИЕ № 09-АПК/2020 г. за прекратяване надминистративното производство по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение за „Изграждане на животновъдна ферма, кланица и транжорна в поземлен имот №030040 в землището на с. Мусомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: Г. А.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

08-АПК/2020

РЕШЕНИЕ № 08-АПК/2020 г. за прекратяване на административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. съвместната процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, за инвестиционно предложение за „Изграждане на вилна сграда в поземлени имот с идентификатор 04279.310.3654 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: Г. Д.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

07-АПК/2020

РЕШЕНИЕ № 07-АПК/2020 г. за прекратяване на административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. съвместната процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ ХII-609,496, имот с идентификатор 04279.608.496 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ в РИОСВ - Благоевград по подадено уведомление с вх. №1018/16.03.2020 г.

Възложител: „ЮМС КОНСУЛТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-07-П/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-07-П/2020 г.

Прекратявам административното производство за инвестиционно предложение за административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на оранжерии и водовземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 04279.36.26 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: „Дековис“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-06-П/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-06-П/2020 г.

Прекратявам административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на две жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 38666.32.67 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: xx

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-05-П/2020

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-05-П/2020 г.

Прекратявам административната процедура по преценяване приложимата процедура по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч. съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение за „Изграждане на логистичен център в поземлен имот с идентификатор 03294.22.499 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението