Съдържание

Посетители

В момента има 54  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1183/2018

Изх. №4259(1)/11.12.2018 г.

инвестиционни предложения „Закупуване и монтаж на ново технологично оборудване за дейността на автосервиз в поземлен имот с идентификатор 612813.750.52 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград (УПИ І, кв. 73 по плана на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „ВЕЛЕВИ 11“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1182/2018

Изх. №4244(1)/11.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Монтаж на фотоволтаична инсталация в имот с идентификатор 47189.158.12 (УПИ - 158012, м. „Горничето“) по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „МАНТАР - А“ ООД, ЕИК 1811189161

Прочети още...

Съобщение №1181/2018

Изх. №4243(1)/11.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в това число и помещение за обитаване в поземлен имот с идентификатор 03504.233.4 в местността „Св. Богородица“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Възложител: М. А. О.

Прочети още...

Съобщение №1180/2018

Изх. №4246(1)/11.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Закупуване на машини и оборудване за преработка и маркетинг на пчелен мед, които се предвижда да бъдат монтирани в търговски обект, находящ се в УПИ I, пл.№ 657, кв. 5 по плана на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:„АВДИКОВ 1958“ ЕООД ЕИК 205418710

Прочети още...

Съобщение №1179/2018

Изх. №4241(1)/11.12.2018 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 02676.194.14 и 02676.201.56 в местността Дъбовец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград – собственост на наследниците на И. Л. Д.“

Възложител:НАСЛЕДНИЦИТЕ НА И. Л. Д.

Прочети още...

Съобщение №1178/2018

Изх. №4194(1)/11.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Оптимизиране на технологично оборудване на цех за производство на детайли от техническа пластмаса и метал, находящ се в сграда с идентификатор 56126.600.4018.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.600.4018 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград чрез доставка на нови машини с цел подобряване на качеството на произвежданите детайли“

Възложител:„АКВАСИСТЕМ“ ООД ЕИК 200376702

Прочети още...

Съобщение №1177/2018

Изх. №4153(1)/11.12.2018 г.

инвестиционно предложение “Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 65334.97.16 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител:„ЦЕМСТРОЙ“ ООД

Прочети още...