Съдържание

Посетители

В момента има 75  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №178/2019

Изх. №928(1)/18.03.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 39614.10.70 в местността „Кокурего“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кремен, община Банско, област Благоевград“

Възложител: „КАРМЕН 2017“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №177/2019

Изх. №928(1)/18.03.2019 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на пристройка към жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 65334.300.1879 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански (УПИ IV-1879 в кв. 110 по плана на гр. Сандански), община Сандански, област Благоевград“

Възложител: К. С. В.

Прочети още...

Съобщение №176/2019

Изх. №927(1)/18.03.2019 г.

инвестиционно предложение „Преустройство, обединяване и промяна предназначението на самостоятелни обекти с идентификатори 04279.610.199.1.23 и 04279.610.199.1.24, разположени в сграда с идентификатор 04279.610.199.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „за търговска дейност“ в „лаборатория““

Възложител: Т. В. Х., А. И. Ш., В. И. Ш.

Прочети още...

Съобщение №175/2019

Изх. №880(1)/18.03.2019 г.

уведомление за изготвяне на Комплексен проект за инвестиционно инициатива (КПИИ), съдържащ Проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идентификатор 20105.34.18, местност „Кънлийца“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград, от „Офис, автобаза, автомивка, хладилна база и складови помещения“ за „Офис, автобаза, автомивка, хладилна база, складови помещения, бензиностанция и газоколонка“ и инвестиционен проект за „Бензиностанция и газоколонка“ в поземлен имот с идентификатор 20105.34.18, местност „Кънлийца“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград

Възложител:Д. А. П.

Прочети още...

Съобщение №174/2019

Изх. №861(1)/18.03.2019 г.

уведомление за изготвяне на Комплексен проект за инвестиционно инициатива (КПИИ), съдържащ Проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идентификатор 20105.34.18, местност „Кънлийца“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград, от „Офис, автобаза, автомивка, хладилна база и складови помещения“ за „Офис, автобаза, автомивка, хладилна база, складови помещения, бензиностанция и газоколонка“ и инвестиционен проект за „Бензиностанция и газоколонка“ в поземлен имот с идентификатор 20105.34.18, местност „Кънлийца“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград

Възложител:„АХИАЛОС ТРАНС“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №173/2019

Изх. №702(2)/18.03.2019 г.

Изменение на Горскостопански план на гори и земи в горски територии, собственост на община Симитли в обхвата на дейност та ТП „Държавно горско стопанство Симитли“

Възложител:ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...

Съобщение №172/2019

Изх. №843(1)/15.03.2019 г.

инвестиционно предложение “Подмяна на съществуващ кабел 20 kV от съществуващ ЖР стълб от ВЕЛ 20 kV “Партизани“ до съществуващ ТП Павилиона по улици с О.Т. 41-41-43-53-54-55-56 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

Възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Прочети още...