Съдържание

Посетители

В момента има 257  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №460/2023

Изх. №1428(1)/30.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала 100 kW върху покривна конструкция на съществуваща сграда и върху прилежащ терен в поземлен имот с идентификатор 66460.803.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

възложител: „НИЖ ГРУП“ ООД, „ЕЛНИ 23“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №459/2023

Изх. №1413(1)/30.03.2023 г.

Уведомление за „План - извлечение за промяна вида на сечта в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП „ДГС - Кресна“

възложител: ТП „ДГС - КРЕСНА“

Прочети още...

Съобщение №458/2023

Изх. №1397(1)/30.03.2023 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) за разделяне на поземлен имот с идентификатор 61813.757.24 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград на два урегулирани поземлени имота с отреждане „за жилищно строителство“ и отделяне на имот „за алея за достъп“

възложител: Б. П.

Прочети още...

Съобщение №457/2023

Изх. №1322(1)/30.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.613.217.1.6, находящ се в сграда с идентификатор 04279.613.217.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.613.217 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (ККР) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „за снек бар“ в „за магазин за дрехи“

възложител:Д. К., А. Т., С. Д.

Прочети още...

Съобщение №456/2023

Изх. №1321(1)/30.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа за производство на енергия с обща инсталирана мощност до 1 МW върху покриви на сгради с идентификатори 04279.621.17.1, 04279.621.17.2, 04279.621.17.3, 04279.621.17.4, 04279.621.17.5, 04279.621.17.6, 04279.621.17.7, 04279.621.17.8, 04279.621.17.9, 04279.621.17.10, 04729.621.17.12 и 04279.621.17.13, разположени е УПИ II - 8709,8773,8839, 8840,8841,8842, кв. 12 по плана на Промишлена зона - Благоевград, имот с идентификатор 04279.621.17 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (ККР) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №455/2023

Изх. №1315(1)/30.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала 200 kW върху покриви на сгради, разположени в поземлен имот с идентификатор 04279.619.170 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (ККР) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „НИКО КАР“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №454/2023

Изх. №1303(1)/30.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на търговско-складова база, магазини, офиси и паркинги в поземлен имот с идентификатор 04279.15.12 в местността „Проевски чифлик - Ш.21“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (ККР) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Б. М.

Прочети още...