Съдържание

Посетители

В момента има 80  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №566/2020

Изх. №2054(2)/08.07.2020 г.

Уведомление за „Изменение на инвестиционно предложение „Защита на горските територии срещу ерозия и порои в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство Рилски манастир“, обект: Укрепителни и обезопасителни работи на републикански път ІІІ-107 (о. п. Дупница – о. п. Благоевград) – Кочериново – Рила – Рилски манастир – Кирилова поляна при км 27+665, км 27+700 и км 27+755”

възложител: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Прочети още...

Съобщение №565/2020

Изх. №1672(5)/08.07.2020 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на техническата инфраструктура ‚Кабелна линия 20 kV“ за ел. захранване на обект „Жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 04279.310.4 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград и проект на ПУП-ПП за трасе на техническата инфраструктура „Водоснабдяване – водопроводно отклонение за обект „Жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 04279.310.4 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: П. Т.

Прочети още...

Съобщение №564/2020

Изх. №2102(1)/07.07.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на втора жилищна сграда в УПИ V, пл. №250, кв. 12 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: С. Ц., П. П

Прочети още...

Съобщение №563/2020

Изх. №2122(1)/06.07.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в УПИ XIV - 219 от кв. 9 по плана на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител: И. К.

Прочети още...

Съобщение №562/2020

Изх. №2097(1)/06.07.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Жилищно строителство в част (500 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 20780.80.30 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград“

възложител: М. С.

Прочети още...

Съобщение №561/2020

Изх. №2084(1)/06.07.2020 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.105.53 в местността „Под черквата“ по одобрени кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград.

възложител: А. Д.

Прочети още...

Съобщение №560/2020

Изх. №2076(1)/06.07.2020 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за ново водопроводно отклонение до поземлен имот с идентификатор 57159.70.34 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: ЕТ “МОТОРОК-АТАНАС МАЛАКОВ“

Прочети още...