Съдържание

Посетители

В момента има 366  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1239/2024 г.

Изх. №3630(11)/15.07.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж №7хг на Находище на минерална вода „Горна Брезница“ - публична общинска собственост за захранване на басейн към къща за гости в УПИ I, планоснимачен №180, кв. 22 по плана на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“

възложител: Т. П.

Прочети още...

Съобщение №1238/2024 г.

Изх. №3285(1)/15.07.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ III-370, кв. 10 по плана на с. Мурсалево, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: К. П.

Прочети още...

Съобщение №1237/2024 г.

Изх. №3245(1)/15.07.2024 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасета на нов водопровод PEDN 110 и нов канализационен клон Ф 350, продължение на трасета по ПУП - ПП одобрен с Решение № 478, Протокол № 18 от 25.11.2022 г. на Общински съвет - Благоевград и нов кабел НН, продължение на трасе по ПУП - ПП одобрен с Решение № 481, Протокол № 18 от 25.11.2022 г. на Общински съвет - Благоевград за захранване на поземлен имот с идентификатор 04279.118.125 в местността Пенков чифлик - Ш.39 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: А. Д., С. К., К. С.

Прочети още...

Съобщение №1236/2024 г.

Изх. №3240(1)/15.07.2024 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - частично изменение на плана за регулация (ЧИПР) за новообразувано УПИ XV- 1126, кв. 49 по плана на с. Струмяни, област Благоевград, обединението на имоти № 949, 947, 945, 946 в УПИ XVI – 945, 947, 946, 949 по плана на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград и с цел осигуряване на достъп до новообразуваното УПИ XV- 1126, кв. 49 проектиране на улица - тупик от о.т. 501 до о.т. 502“

възложител: В. Б.

Прочети още...

Съобщение №1235/2024 г.

Изх. №3239(1)/15.07.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости в поземлен имот с идентификатор 61813.101.8 в местността Бел път по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: Н. Т.

Прочети още...

Съобщение №1234/2024 г.

Изх. №3237(1)/15.07.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане съоръжение за достъпна среда - асансьорна платформа към сграда с идентификатор 17395.501.2662.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.2662 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: В. К., И. К., С. С.

Прочети още...

Съобщение №1233/2024 г.

Изх. №3217(1)/15.07.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност 400 kW в поземлен имот с идентификатор 20540.12.4, местност Секирица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „РИО“ ЕООД

Прочети още...