Съдържание

Посетители

В момента има 174  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №824/2022

Изх. №2733(1)/24.06.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Преустройство с реконструкция на жилищна сграда с магазини в поземлен имот с идентификатор 65334.300.1001 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: З. П., И. П.

Прочети още...

Съобщение №823/2022

Изх. №2723(1)/24.06.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и допълващо застрояване - лятна кухня в поземлен имот с идентификатор 17395.501.1976 (УПИ II0.1976, кв. 50по плана на гр. Гоце Делчев) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: Б. Д.

Прочети още...

Съобщение №822/2022

Изх. №2716(1)/24.06.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на обект „Втори етап от жилищна сграда - трети и четвърти етаж и тавански етаж - жилищен в поземлен имот с идентификатор 56126.600.445 (УПИ Х - 445,446, кв. 38 по плана на гр. Петрич) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: Д. Т.

Прочети още...

Съобщение №821/2022

Изх. №2712(1)/24.06.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ XV-42, кв. 35 по плана на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

възложител: В. Й.

Прочети още...

Съобщение №820/2022

Изх. №2583(1)/24.06.2022 г.

Уведомление за „Проект на изменение на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) по плана на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №819/2022

Изх. №2576(1)/24.06.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на отливен канал за събиране на повърхностни дъждовни води до р. Санданска Бистрица в имоти с идентификатори 65334.302.6053, 65334.302.6054 65334.302.6059, 65334.302.6055, 65334.302.6061, 65334.301.2619, 65334.301.2620 и 65334.302.6063 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №818/2022

Изх. №2206(4)/24.06.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща приемно - предавателна станция № 2142 в поземлен имот с идентификатор 47754.2.261 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Мелник, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Прочети още...