Съдържание

Посетители

В момента има 125  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №722/2019

Изх. №2980(1)/19.09.2019 г.

уведомление за Комплексен проект за инвестиционно инициатива (КПИИ), съдържащ: Подробен устройствен план – изменение на Плана за регулация и Плана за застрояване (ПУП – изменение на ПР и ПЗ) за УПИ ХХІІІ-408,544 в кв. 3 по плана на с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград и Инвестиционен проект за преустройство на „Шивашки цех“ в „Шивашки цех, жилища и стаи за гости“.

Възложител:"ДЖЕМИ-СТИЛ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №721/2019

Изх. №2975(1)/19.09.2019 г.

Уведомление за Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Възложител:Г. В. Х.

Прочети още...

Съобщение №720/2019

Изх. №2976(1)/19.09.2019 г.

Уведомление за „Бизнес план по Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

Възложител:З. В. Б.

Прочети още...

Съобщение №719/2019

Изх. №2972(1)/19.09.2019 г.

уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 23488.24.3 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Драгуш, община Петрич, област Благоевград“

Възложител:З. В. Б.

Прочети още...

Съобщение №718/2019

Изх. №2971(1)/19.09.2019 г.

уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 23488.24.2 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Драгуш, община Петрич, област Благоевград“

Възложител:Д. В. А.

Прочети още...

Съобщение №717/2019

Изх. №2963(1)/19.09.2019 г.

уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.38.25, местност „Кури дере - Ш.22“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за промяна предназначението от „нива“ за „пункт за диагностика, монтаж и ремонт на ел.инсталации за автомобили“

Възложител:К. С. Б.

Прочети още...

Съобщение №716/2019

Изх. №2958(1)/19.09.2019 г.

уведомление за изготвяне на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 43565.104.10, местност „Китовица“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград от „нива“ за „производствено-складови и обществено - обслужващи дейности“

Възложител:А. Г. С.

Прочети още...