Съдържание

Посетители

В момента има 249  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №894/2019

Изх. №3603(1)/19.11.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством Единна електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) за Общински администрации“, Подобект: „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации на територията на Южна България, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“

Прочети още...

Съобщение №893/2019

Изх. №3598(1)/19.11.2019 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за новообразувани ПИ I, ПИ II, ПИ III от поземлен имот с идентификатор 55539.151.36 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пастра, община Рила, област Кюстендил за строителство в горска територия без промяна на предназначението – за горски и ловни кантони“

Възложител: С. Л. С.

Прочети още...

Съобщение №892/2019

Изх. №3371(1)/19.11.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти с идентификатори 44121.64.1 и 44121.26.20 в местността Пъдарката по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград от „Пасище" в „Лозя“

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №891/2019

Изх. №3675(1)/15.11.2019 г.

Уведомление за „План извлечение за изменение вида на сечта през 2020 г. в гори, собственост на държавата в района на ТП ДГС – Елешница, землище на с. Горно Краище, община Белица, област Благоевград“

Възложител: ТП ДГС - ЕЛЕШНИЦА

Прочети още...

Съобщение №890/2019

Изх. №3651(1)/15.11.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Увеличаване на площта на земеделско стопанство, чрез създаване на 5,600 дка трайни насаждения от сливи в имоти с № 028055, № 028041 и № 027127 в землището на с. Бунцево, община Якоруда, област Благоевград“

Възложител: Р. Р. Р.

Прочети още...

Съобщение №889/2019

Изх. №3650(1)/15.11.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Увеличаване на площта на земеделско стопанство, чрез създаване на 5,600 дка трайни насаждения от сливи в имоти с № 028078, № 029020 и № 027048 в землището на с. Бунцево, община Якоруда, област Благоевград“

Възложител: А. Р. Б.

Прочети още...

Съобщение №888/2019

Изх. №3544(2)/15.11.2019 г.

Уведомление за изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на магазин за автомобили и резервни части, сервиз за гаранционно и след гаранционно обслужване в имот с № 059003, землище на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „ЗАРО - 2006“ ООД

Прочети още...