Съдържание

Посетители

В момента има 39  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №112/2020

Изх. №667(1)/21.02.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ ХV-721, кв. 8 по плана на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:Д. Д. М.

Прочети още...

Съобщение №110/2020

Изх. №650(1)/20.02.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 56126.987.101 в местността „Неволица - лозята“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: М. С. Р.

Прочети още...

Съобщение №111/2020

Изх. №575(1)/21.02.2020 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за проектно трасе на кабелна линия за ел.захранване на трафопост в УПИ ХVІІІ-101, кв. 5 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:„ГОРСКИ РАЙ 2“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №109/2020

Изх. №510(1)/20.02.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Фотоволтаична инсталация за производство на енергия с обща инсталирана мощност до 30 kW върху терена и покрива на съществуваща жилищна сграда, разположена в УПИ VIII-52,53,54,55, поземлен имот с № 55, кв.33 по плана на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: А. Д. С.

Прочети още...

Съобщение №108/2020

Изх. №478(3)/20.02.2020 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ИПР) на кв. 1 по плана на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград за образуване на нов УПИ XL, отреден за имот с пл. № 498 (частна собственост) и имот с пл. № 508 (общинска собственост), с предназначение „за жилищно строителство““

Възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА И. Д. Ш.

Прочети още...

Съобщение №107/2020

Изх. №530(1)/19.02.2020 г.

Уведомление за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части:
1. Подробен устройствен план – Плана за застрояване (ПУП - ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 04279.118.70, образуван от имот № 118015, местността Пенков Чифлик – ІІІ.39 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“ – ново ниско свободно застрояване.
2. Инвестиционен проект за жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.118.70, местността Пенков Чифлик – ІІІ.39 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград – ново ниско свободно застрояване с височина до кота корниз 8.00 м“

Възложител: Д. К. И.

Прочети още...

Съобщение №106/2020

Изх. №460(1)/19.02.2020 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план: Изменение на плана за регулация (ПР) за образуване на нов кв. 12 А и нов УПИ I по плана на с. Изгрев, община Благоевград, отреден за имот с пл. № 504 с предназначение „за спорт и атракции“ и План за застрояване (ПЗ) на новообразувания УПИ I в кв. 12А по плана на с. Изгрев, община Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...