Съдържание

Посетители

В момента има 658  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1325/2023

Изх. №3735(1)/19.09.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Озеленяване - засаждане на храсти, дървета и цветя в градини и паркове в регулационните граници на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА ЯКОРУДА

Прочети още...

Съобщение №1324/2023

Изх. №3697(1)/19.09.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 110 kW за собствени нужди, монтирана върху покрив на сграда с идентификатор 04279.1.325.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.1.325 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград и монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 150 kW за собствени нужди, монтирана върху покрив на сграда с идентификатор 04279.1.135.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.1.135 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ПРИМА ИНВЕСТ БГ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1323/2023

Изх. №3643(1)/19.09.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на водопровод с трасе от съществуващ уличен водопровод на ул. с о. т. 293 – о. т. 296 по плана на гр. Хаджидимово, през имоти с идентификатори 77058.12.217 и 77058.5.307 до поземлен имот идентификатор 77058.5.217 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

Прочети още...

Съобщение №1322/2023

Изх. №3540(1)/19.09.2023 г.

Уведомление за „План - извлечение за извеждане на технически сечи през 2023/ 2024 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - „Разлог“

възложител: ТП ДГС - РАЗЛОГ

Прочети още...

Съобщение №1321/2023

Изх. №3670(1)/19.09.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство и реконструкция на съществуваща базова станция №2128, изградена в поземлен имот с идентификатор 68792.107.488 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №1320/2023

Изх. №3669(1)/19.09.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство и реконструкция на съществуваща базова станция №2142, изградена в поземлен имот с идентификатор 47754.2.291 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Мелник, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №1319/2023

Изх. №3656(1)/19.09.2023 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 87338.95.1, местност Торица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА М. С.

Прочети още...