Съдържание

Посетители

В момента има 211  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №800/2020

Изх. №2946(2)/24.09.2020 г.

Уведомление за “Технологични планове за залесяване от 2020 година в части от ПИ с идентификатори 17004.10.879, 17004.10.946 по КК и КР на с. Горно Хърсово, община Благоевград област Благоевград“ за кандидатстване по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите“ от програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

възложител:ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №799/2020

Изх. №2901(1)/24.09.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ XVI - 700, кв. 49 по плана на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител:М. В.

Прочети още...

Съобщение №798/2020

Изх. №2900(1)/24.09.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на оптична свързаност на „А1 България“ ЕАД на територията на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител:„А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №797/2020

Изх. №2728(3)/24.09.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на шахтов кладенец в поземлен имот с идентификатор 39116.103.4, местност Жабокрек по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител:„Ф ЕНД Р КЛУН“ ООД

Прочети още...

Съобщение №796/2020

Изх. №1942(6)/24.09.2020 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 02676.1.937, местност Забиница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Благоевград, област Благоевград от „земеделска земя“ в „за бензиностанция, газстанция и обществено обслужване“

възложител: М. Т.

Прочети още...

Съобщение №795/2020

Изх. №2870(1)/23.09.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на волиера за птици в УПИ XLIV, кв. 53 (поземлен имот с идентификатор 56126.603.1710 по КККР на гр. Петрич) - отреден за градски парк, гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Прочети още...

Съобщение №794/2020

Изх. №2841(1)/21.09.2020 г.

Предвиждане за „Разработване на нов туристически маршрут от с. Коларово до Коларовските водопади на територията на природен парк „Беласица“

възложител: ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „БЕЛАСИЦА“

Прочети още...