Съдържание

Посетители

В момента има 241  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1534/2022

Изх. №4803(1)/01.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 55539.100.176 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пастра, община Рила, област Кюстендил“

възложител: Л. Д.

Прочети още...

Съобщение №1533/2022

Изх. №4801(1)/01.12.2022 г.

Уведомление за Горскостопанска програма за ПИ с идентификатори 62640.81.3 и 62640.75.25 по КК и КР на гр. Рибново, община Гърмен, област Благоевград

възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА У. М.

Прочети още...

Съобщение №1532/2022

Изх. №4800(1)/01.12.2022 г.

Уведомление за Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 62640.84.3 по КК и КР на гр. Рибново, община Гърмен, област Благоевград.

възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА М. А.

Прочети още...

Съобщение №1531/2022

Изх. №4775(2)/01.12.2022 г.

Уведомление за Горскостопанска програма за ПИ с идентификатори 87802.38.33, 87802.38.46 по КК и КР на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград

възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА Х. Х.

Прочети още...

Съобщение №1530/2022

Изх. №4550(2)/01.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на външно кабелно електрозахранване с кабели НН за фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия с обща инсталирана мощност до 1000 kW в УПИ II-1437, кв. 18 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

възложител: Е. Т.

Прочети още...

Съобщение №1529/2022

Изх. №4525(3)/01.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на уличен водопровод за минерална вода с дължина 1300 м по плана на курорт „Огняновски минерални бани“, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН

Прочети още...

Съобщение №1528/2022

Изх. №4282(4)/01.12.2022 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 21498.234.23 в местността Бельдо по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград от земеделска земя в „за обществено обслужване“ и „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 21498.234.23 в местността Бельдо по КККР на гр. Добринище, чрез преминаване през част от поземлен имот с идентификатор 21498.237.404 в местността Белдьо по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

възложител: „ЛЯП“ ЕООД

Прочети още...