Съдържание

Посетители

В момента има 199  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №42/2021

Изх. №113(1)/20.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Външно електрозахранване НН на жилищна сграда в УПИ IV - 391, кв. 40 по плана на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Прочети още...

Съобщение №41/2021

Изх. №108(1)/20.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на център за образователни инициативи в поземлен имот с идентификатор 00014.77.18 в местността Илезица/Ширината по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител: А. К.

Прочети още...

Съобщение №40/2021

Изх. №101(1)/20.01.2021 г.

Уведомление за проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) за УПИ I, УПИ II и УПИ XX, кв. 165 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград

възложител: И. Й.

Прочети още...

Съобщение №39/2021

Изх. №75(1)/20.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Ремонт на улична мрежа на ул. „Цар Самуил“ в кръстовището с ул. „Рокфелер“, гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Прочети още...

Съобщение №38/2021

Изх. №71(1)/19.01.2021 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 61813.720.5, 61813.707.37 и 61813.703. по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА Н. К.

Прочети още...

Съобщение №37/2021

Изх. №3328(9)/19.01.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води за напояване на тревни площи, декоративни храсти и хигиенизиране на бетонови площадки в поземлен имот с идентификатор 56126.119.55 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „АТ КОНСУЛТИНГ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №36/2021

Изх. №81(1)/15.01.2021 г.

Уведомление за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части: 1. Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване за промяна предназначението на УПИ XIІІ-140, кв. 15 по плана на с. Селище, община Благоевград, от „за жилищно строителство“ в „за сграда на техническата инфраструктура“ и 2. Инвестиционен проект за преустройство на обект „постройка на допълващото застрояване със селскостопанско предназначение“ в „сграда за техническа инфраструктура за разполагане на оборудване на електронни съобщителни мрежи“ за посочения имот“

възложител: Д. Р.

Прочети още...