Съдържание

Посетители

В момента има 121  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №630/2018

Изх. №2534(1)/12.07.2018 г.

инвестиционно предложение „Модернизация на предприятие за първична преработка на дървен материал в УПИ І, пл. № 1734 и 1736, кв. 17 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Възложител:„ЕЛИТ-Т“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №629/2018

Изх. №2529(1)/12.07.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на закрита спортна инфраструктура в Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, находящо се в УПИ V, пл. № 479, кв. 23 А по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Възложител:ОБЩИНА ЯКОРУДА

Прочети още...

Съобщение №628/2018

Изх. №2477(1)/12.07.2018 г.

инвестиционно предложение „Реконструкция и прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 53998.1.905 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Орцево, община Белица, област Благоевград“

Възложител:ОБЩИНА БЕЛИЦА

Прочети още...

Съобщение №627/2018

Изх. №2460(1)/12.07.2018 г.

инвестиционно предложение „Основен ремонт на ул. „Васил Левски“ – участък от осова точка (ОТ) 15 до ОТ 244, на ул. „Пирин“ – участък от ОТ 15 до ОТ 33 и на ул. „Св. Трифон“ – участък от ОТ 15, ОТ 89 до ОТ 82 по Регулационния план на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“

Възложител:ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Прочети още...

Съобщение №626/2018

Изх. №2459(1)/12.07.2018 г.

инвестиционно предложение „Основен ремонт на ул. „Феникс“ – участък от осова точка (ОТ) 92 до ОТ 165, на ул. „Васил Левски“ – участък от ОТ 165 до ОТ 171 и на ул. „Иван Вазов“ – участък от ОТ 171 до ОТ 346 по Регулационния план на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“

Възложител:ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Прочети още...

Съобщение №625/2018

Изх. №2451(1)/12.07.2018 г.

инвестиционно предложение „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Благоевград по участъци от улиците „Мелник“, „Стара планина“, „Борис Сарафов“, „Неофит Рилски“, „Васил Априлов“, Сергей Румянцев“, „Петър Стоянов“, „Сава Михайлов“, Патриарх Евтимий“, „Алеко Константинов“ – за четири улици в гр. Благоевград съставляващи следните подобекти: подобект: „Реконструкция на ВиК мрежи по ул. „Мелник“ /о. т. 206 -о.т.203/; подобект: „Реконструкция на ВиК мрежи по ул. „Неофит Рилски" /о.т. 157 - о.т. 200/; подобект: „Реконструкция на ВиК мрежи по ул. „Стара планина“ и подобект: „Реконструкция на ВиК мрежи по ул. „Борис Сарафов“

Възложител:ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №624/2018

Изх. №2445(1)/12.07.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на пристройка с височина до кота корниз 10 м към съществуваща двуетажна жилищна сграда в УПИ XXXIХ - 77, кв. 1 по плана на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: Е. Г. Б., Н. В. Б.

Прочети още...