Съдържание

Посетители

В момента има 126  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №371/2021

Изх. №1448(1)/15.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в УПИ XV – 359, кв. 40 по плана за регулация на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“

възложител: С. Р.

Прочети още...

Съобщение №370/2021

Изх. №71(3)/15.04.2021 г.

Уведомление за „Актуализирана горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 61813.720.5, 61813.707.37 и 61813.703. по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА Н. К.

Прочети още...

Съобщение №369/2021

Изх. №1422(2)/14.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници с мощност до 30 kW върху покрива, фасадата и прилежащия терен на съществуваща сграда в УПИ VI-114 в кв. 10 по плана на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград“

възложител: А. Г.

Прочети още...

Съобщение №368/2021

Изх. №1421(2)/14.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция и разширение на предприятие да добив и преработка на месо, находящо се в УПИ XV1412 и УПИ XLIV1412 по плана на бивш стопански двор по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил и монтиране на нов парен котел в съществуващо котелно помещение, находящо се в УПИ XLIV1412 по плана на бивш стопански двор на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: „ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №367/2021

Изх. №3623(5)/13.04.2021 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 21498.24.1, местност Свети Илия по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител: В. К., А. М.

Прочети още...

Съобщение №366/2021

Изх. №1392(1)/13.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на работилница за авто-електро услуги в УПИ II-797, кв. 46 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: Б. К.

Прочети още...

Съобщение №365/2021

Изх. №1391(1)/13.04.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Монтаж на инсталация за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност до 30 kW, включително към съществуващите сгради в урбанизираните територии, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в прилежащите им поземлени имоти в УПИ XV - 385, кв. 29 по регулационния план на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

възложител:Т. Т.

Прочети още...