Съдържание

Посетители

В момента има 147  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №571/2024

Изх. №1696(1)/09.04.2024 г.

Уведомление за „План-извлечение по чл. 52б, ал. 3, т. 1 от НСГ и по §3, ал. 3, т. 1 от ПЗР на Наредба 8 за сечите в горите (НСГ) в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Белица” – за отдели, подотдели 30 „л“, 42 „з1“, 45 „л“, 46 „б“, 46 „с“, 100 „д“, 113 „в“, 81 „г“, 84 „з“, 30 „у“, 46 „з“, 64 „с“, 78 „б“, 81 „о“, 90 „а“, 100 „л“, 30 „д“, 30 „ж“, 30 „к“, 30 „д1“, 41 „г1“, 42 „е1“, 42 „ж1“, 42 „и1“, 60 „м“, 68 „г1“, 71 „е“, 80 „г“, 82 „з“, 88 „к“, 90 „в“, 101 „н1“, 113 „б“, 115 „г“, 183 „а“, 184 „п“, 204 „з“, 204 „л“, 207 „ч“, 80 „ж“, 83 „ф“

възложител: ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕЛИЦА“

Прочети още...

Съобщение №570/2024

Изх. №1675(1)/09.04.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на два (2) броя двуетажни селскостопански постройки за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 07377.36.1, местност Змиярски рид по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: С. Т., А. Т.

Прочети още...

Съобщение №569/2024

Изх. №1672(1)/09.04.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изменение на инвестиционно предложение „Предприятие за преработка на месо и местни продукти от едри преживни животни и дребни преживни животни в поземлен имот с идентификатор 65334.202.10, местност Соколовец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „КАРАМАНОЛЕВ И СИН“ ООД

Прочети още...

Съобщение №568/2024

Изх. №1656(1)/09.04.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на трафопост тип БКТП 20/0.4 кV до 800 кVА за нуждите на обект „Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници - фотоволтаична инсталация за продажба с инсталирана мощност до 1 MW“ в поземлен имот с пл. № 36, кв. 2 по плана на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ВИКТОРИО“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №567/2024

Изх. №1609(1)/09.04.2024 г.

Уведомление за проект на „Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за външно електрозахранване на селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 03504.229.231 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

възложител: С. Б.

Прочети още...

Съобщение №566/2024

Изх. №1547(1)/09.04.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Промяна предназначението и преустройство на част от склад за плодове и зеленчуци в склад за преработка на плодове и зеленчуци, доставка и монтаж на технологично оборудване за зреене на плодове в поземлен имот с идентификатор 65334.202.75 в местността Сухо поле по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: К. П.

Прочети още...

Съобщение №565/2024

Изх. №1345(3)/09.04.2024 г.

Уведомление за изготвяне на проект на проект на „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 61813.593.113, местност Круше по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград с цел отреждането му „за жилищно строителство“

възложител: „ИНВЕСТБИЛД-БС“ ООД

Прочети още...