Съдържание

Посетители

В момента има 99  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №247/2020

Изх. №1167(1)/01.04.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане и монтаж на инсталации за производство на ел. енергия за собствени нужди от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 МW в УПИ V-110, УПИ VІ-110, УПИ ХVІІ-110 и УПИ ХVІІІ-110, кв. 12 по плана на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград“

възложител:Д. Р.

Прочети още...

Съобщение №246/2020

Изх. №1160(2)/01.04.2020 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на довеждащ водопровод до имот № 73.1059, местност „Бегов андък” по плана на новообразуваните имоти на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград”

възложител:Ю. Х.

Прочети още...

Съобщение №245/2020

Изх. №1157(1)/01.04.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Допълващо застрояване – навес в поземлен имот с идентификатор 04279.140.77 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград”

възложител:А. Т.

Прочети още...

Съобщение №244/2020

Изх. №1155(1)/01.04.2020 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.16.36 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „ливада“ за “склад за пакетирани хранителни стоки, магазин и офис“

възложител: „МУРГАШ 88“ ООД

Прочети още...

Съобщение №243/2020

Изх. №1153(1)/01.04.2020 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за промяна предназначението на новообразуван имот № 532.421 по плана на новообразуваните имоти на местност „Валого“, землище на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „вилно строителство“

възложител: И. П.

Прочети още...

Съобщение №242/2020

Изх. №1180(1)/30.03.2020 г.

Уведомление за Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на Плана за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ ІІ в кв. 104а по плана на ЦГЧ, Благоевград, поземлен имот с идентификатор 04279.614.167 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за образуване на нов УПИ ІІ-614.167 с предназначение „за православен храм“ и нов УПИ ІV-общ с предназначение „за пазар“.

възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №241/2020

Изх. №1036(1)/30.03.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на промишлена газова инсталация за газифициране с компресиран природен газ и открит склад (нова бетонова площадка) за съхранение на бутилки с етилен оксид на Промишлена и административна база за производство на медицински изделия, находяща се в УПИ І, кв. 61 по плана на с. Катунци, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „КРЕ“ ООД

Прочети още...