Съдържание

Посетители

В момента има 423  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1116/2013 г.

Инвестиционно предложение "Разполагане на преместваем обект – кабина за боядисване и сушене на автомобили в поземлен имот с идентификатор 04279.28.113 и площ 1500 м2, местност „Карамих бунар – Ш.44" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1115/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждани на пункт за събиране, съхраняване и предварително третиране чрез сортиране и балиране на пластмасови и полиетиленови отпадъци и отпадъци от хартия и картон, както и събиране, съхраняване и сортиране на стъклени отпадъци в част от сграда с идентификатор 61813.750.1.1, разположена в имот с идентификатор 61813.750.1, ул. „Промишлена зона" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1113/2013 г.

Подробен устройствен план – изменение на План за регулация и План за застрояване (ПУП-ПРЗ) за осигуряване на транспортна връзка посредством мост над река „Голяма река", свързващ ул. „Арда" и ул. „Стою Льондев" по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №1114/2013 г.

Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) за обособяване на кръгово кръстовище между о.т. 697 и о.т. 698 ул. „Дунав" и ул. „Пейо Яворов" по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №1112/2013 г.

Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП-ПР и ПЗ) за обединяване на УПИ V, УПИ ІІІ и УПИ ІV от кв. 276 по плана на гр. Гоце Делчев в нов УПИ VІІ-3218, 5242 от кв. 279, предназначен за „Дом за стари хора", община Гоце Делчев, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №1106/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на базова станция на „Булсатком" АД, N:BLG002 на покривното пространство на сградата на „ЗИИУ-СТАНДАРТ" АД с идентификатор 04279.618.33.29 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, с адрес на сградата гр. Благоевград, бул. „Васил Левски" № 38, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1105/2013 г.

Инвестиционно предложение "Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 65334.90.5 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...