Съдържание

Посетители

В момента има 400  гости и няма потребители и в сайта

REACH

Актуално:

chemlife web banner small

 

 

 

 

 

 

 

 

Нова страница на Европейската агенция по химикали (ECHA) - "Химикалите в нашия живот", с полезна информация относно употребата на химикали и съответното европейско законодателство в областта:

http://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/reach/aktualno/

Линк към нова страница

https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/bg/home

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВПП)

Регламент № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

Указания за провеждане на контролна дейност


На 1 юни 2007 година влезе в сила Регламент на Европейската общност (ЕО) 1907/2006 г., който касае регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) в страните от Европейския съюз (ЕС). Съгласно Регламента всеки производител или вносител на химично вещество, произведено или внесено в количество над 1 тон/годишно в самостоятелен вид, в препарат или в изделие (от което веществото се отделя при нормални и предвидими условия на употреба), следва да извърши предварителна регистрация в Европейската Агенция по химикали в Хелзинки в периода от 1 юни до 1 декември 2008 година.

Производителите и вносителите на химични вещества, в самостоятелен вид и в препарати, които не са направили предварителна регистрация в указания период, няма да могат да ги пускат на пазара, докато не извършат същинска регистрация. Ако внасяното вещество няма да бъде регистрирано от производителя извън ЕС посредством определен от него, установен в Общността изключителен представител, то вносителят е длъжен да регистрира това вещество.

Потребителите по веригата трябва да се уверят, че използваните от тях вещества са регистрирани и че тяхната употреба е включена в информационния лист за безопасност изготвен от производителя или вносителя. Целта на Регламента REACH е постигане на високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда, в условията на свободно движение на химикалите на вътрешния пазар, заедно с подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на иновациите в областта на химикалите.

От 1 юни 2008 година започна процедура по регистрация на невъведени (нови) вещества и предварителна регистрация на въведени (съществуващи) на пазара в ЕС химични вещества, които са произведени или внесени в количества от 1 тон или повече на година, поне веднъж след 1 юни 2007 година.

Сроковете за извършване на същинската регистрация са разделени по тонажни групи и категория на опасност. Преходните периоди важат само ако е направена предварителна регистрация и веществото отговаря на определението за въведено вещество по член 3(20) на REACH.

2010 - ГОДИНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

I-ва група: 30 ноември 2010 г. краен срок за регистрация на:

  • вещества, произведени в Общността или внесени в количества равни или по-големи от 1 000 тона или повече на година за производител или вносител, поне веднъж след 1 юни 2007г.;
  • вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията вещества (CMR) категория 1 или 2, произведени в Общността или внесени в количества равни или по-големи от 1 тон или повече на година за производител или вносител, поне веднъж след 1 юни 2007 г.;
  • вещества, класифицирани като силно токсични за водни организми (R50/53), произведени в Общността или внесени в количества равни или по-големи от 100 тона или повече на година за производител или вносител, поне веднъж след 1 юни 2007 г.

II-ра група: 31 май 2013 г. краен срок за регистрация на:

  • вещества, произведени в Общността или внесени в количества от 100 до 1 000 тона за производител или вносител, поне веднъж след 1 юни 2007 г.

III-та група: 31 май 2018 г. краен срок за регистрация на:

  • вещества, произведени в Общността или внесени в количества от 1 до 100 тона за производител или вносител, поне веднъж след 1 юни 2007 г.