Съдържание

Посетители

В момента има 407  гости и няма потребители и в сайта

Нормативни документи

З а к о н о д а т е л с т в о

 

I. Общо устройство и администрация

1. Закони

2. Правилници

3. Други

 

II. Сектор ВОДИ

III. Сектор ВЪЗДУХ

IV. Сектор ПРИРОДА

V. Сектор ПОЧВИ

VI. Сектор КЛИМАТ

VII. Сектор ОТПАДЪЦИ

VІІІ. Сектор ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ

ІX. Сектор ШУМ

X. Координация на контролната дейност

 

Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по околна среда

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по околна среда Приет с ПМС № 162 от 3.08.2010 г., обн., ДВ, бр. 62 от 10.08.2010 г., в сила от 10.08.2010 г., изм.,

Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на околната среда и водите Приет с ПМС № 208 от 27.09.2017 г., обн., ДВ, бр. 80 от 6.10.2017 г., в сила от 1.10.2017 г., изм. и доп.


Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ В сила от 20.05.2011 г. Приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г. Обн. ДВ. бр.39 от 20 май 2011г., изм. и доп....


Закон за достъп до обществена информация

ЗАКОН за достъп до обществена информация Обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г., изм., бр. 1 от 4.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 45 от 30.04.2002 г., бр. 103 от 23.12.2005 г., изм....


Закон за защита на личните данни

ЗАКОН за защита на личните данни Обн., ДВ, бр. 1 от 4.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., доп., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 93 от 19.10.2004 г., бр. 43 от 20....


Правилник за устройството и дейността на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда Приет с ПМС № 81 от 23.04.2012 г., обн., ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 г., ...


Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите

Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите Издаден от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 49 от 12.06.2018 г. &nb...


Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции

ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции Издаден от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 7 от 21.01.2011 г., в сила от 21.01.201...


Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове Издаден от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г., в сила от 19.03.2013 г....