Съдържание

Посетители

В момента има 360  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №85-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №85-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Промяна начина на трайно ползване на ½ идеална част от поземлен имот с идентификатор 14492.11.60, местност Вакъвското по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, във връзка с предвиждане за създаване на овощна градина от круши“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видове птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 14492.11.60, местност Вакъвското по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград (КККР на гр. Кресна); защитена зона BG0002003 „Кресна“.

Възложител: В. Г.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №84-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №84-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ ХV-1395 и УПИ ХХI, кв. 88 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици.

Местоположение: УПИ ХV-1395 и УПИ ХХI, кв. 88 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил; защитена зона BG0002099 „Кочериново”

Възложител: А. Г., А. Г.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №83-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №83-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) и изработване на ПУП-ПРЗ в обхват имот с идентификатор 52074.32.10 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград, като се променя отреждането му - от за „Производствени-складови дейности“ за „Автосервиз и сгради за обществено обслужване“ в зона „Смф“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 52074.32.10 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград.

Възложител: „ЕМ ВИ ДИ СЪРВИЗ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №82-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №82-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на магазин, склад и цех за бутилиране на вода в поземлени имоти с идентификатори 02600.14.35 и 02600.14.38, местност Топлица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG00001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 02600.14.35 и 02600.14.38, местност Топлица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Баничан); защитени зони BG0001021 „Река Места“ и BG0002076 „Места“.

Възложител: „ЕКОЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №81-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №81-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.273 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, вкл. местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002126 „Пирин Буфер” за опазване на дивите птици.

Местоположение: имот с идентификатор 43699.57.273, местност Туричка черква по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград

Възложител: А. С., В. А.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №80-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №80-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение инвестиционно предложение „Изграждане на гараж за земеделска техника и офис сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 52101.1.45 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград

Възложител: Д. Ч.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №79-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №79-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на складови и обслужващи сгради в поземлен имот с идентификатор 20105.60.3, местност Лъките по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видове птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 20105.60.3, местност Лъките по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Дамяница); защитена зона BG0002098 „Рупите“.

Възложител: И. Й.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.