Съдържание

Посетители

В момента има 108  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №29-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №29-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 005046, местност „Сейменска скала“, землище на с. Парил, община Хаджидимово, област Благоевград, защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002078 “Славянка”

Възложител: „СТИВ М“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №28-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №28-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости в УПИ VІІ-160 и УПИ ІХ-192 от квартал 18 по плана на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: УПИ VІІ-160 и УПИ ІХ-192 от квартал 18 по плана на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“

Възложител: „ЛОНАТУР“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №27-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №27-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Създаване на лозово насаждение в имоти с номера 042028, 042031, 042032, 042033, 042036, 042037, 042038, 042039, 042081, 042082 в местността Пацанова тумба, землище на с. Балдево, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: имоти с номера 042028, 042031, 042032, 042033, 042036, 042037, 042038, 042039, 042081, 042082 в местността Пацанова тумба, землище на с. Балдево, община Гърмен, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“.

Възложител: „КЕЙ ЕНД СИ АГРО ЕСТЕЙТ“ ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №26-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №26-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Създаване на овощна градина от райски ябълки“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №000075, землище на с. Сливница, община Кресна, област Благоевград, защитена зона BG0002003 “Кресна”.

Възложител: Н. С. Д.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №25-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №25-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости и ресторант в новообразувани УПИ I-200233 и УПИ IІ-200233, местност Лялево, землище на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002078 „Славянка“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 38532.200.207 по КККР на с. Копривлен, същият идентичен с УПИ І-200233 в землището на с. Копривлен и поземлен имот с идентификатор 38532.200.206 по КККР на с. Копривлен, същият идентичен с УПИ ІІ-200233 в землището на с. Копривлен; защитени зони BG0002078 „Славянка“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: „ВЕИ-ПИРИН“ ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №24-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №24-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект на Горскостопанска програма на гори и земи в горска територия, собственост на Роженския манастир „Рождество Богородично“ в обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Сандански“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002072 „Мелнишки пирамиди“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: Горскостопанската програма (ГСП) обхваща гори и земи в горска територия, собственост на Роженския манастир „Рождество Богородично“ в обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Сандански“ съставляващи имоти с номера 000003, 000005, 000871, 000872, 000883, 000889, 000891, 000894 в землището на с. Любовище и имоти с номера 000151, 000156, 000017, 000018, 000019, 000021, 000026, 000027, 000028, 000029, 000003, 000031, 000032, 000033, 000652, 000654, 000655, 000656, 000659, 000662 в землището на с. Рожен, община Сандански, област Благоевград; защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: Манастир „Рождество Богородично“

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №23-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №23-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с номер 007076 в местността Беслет, землище на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: имот с номер 007076 в местността Беслет, землище на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград; защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“

Възложител: К. Г. К.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.