Съдържание

Посетители

В момента има 52  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №03-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №03-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 57830.17.21 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил, защитена зона BG0002099 „Кочериново”.

Възложител: Т. Б. А.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №02-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №02-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 16136.1.159, 16136.1.161, 16136.1.162 и 16136.1.164 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград с цел отреждането им в зона „Ов“ – зона за обществено обслужващи дейности и озеленяване, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 16136.1.159, 16136.1.161, 16136.1.162 и 16136.1.164 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград, защитени зони BG0002003 “Кресна” и BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).

Възложител: ЕТ „ГРИМИТ-ГРИГОР МИТРЕВ“

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №01-ОС/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е №01-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на гаражи и заседателна зала“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 24267.112.4 в местността Раставица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбница, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“

Възложител: „ЕКОЛУКСВИЛ“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №59-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №59-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Складова база за скални материали в поземлен имот с идентификатор 24267.112.4 в местността Раставица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбница, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 24267.112.4 в местността Раставица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбница, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“

Възложител: Ш.  И. П.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №58-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №58-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Резервоар за минерална вода на КЕИ №8 и Сондаж №6 на Находище на минерална вода „Сандански“ - ИДС, гр. Сандански, за захранване на малък басейн (до 100 куб. м) към предвиден за изграждане обект: „Жилищна сграда - къща за гости“ в поземлен имот с идентификатор 65334.226.7844 в местността Чинар куши по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 65334.226.7844 в местността Чинар куши по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград; защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“

Възложител: „ДИВА БОРОВИНКА“ ЕООД

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №57-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №57-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на два броя търговски обекта в поземлен имот с идентификатор 37472.42.66 в местността Погорник по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, включително и птици, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 37472.42.66 в местността Погорник по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград; защитени зони BG0001030 „Родопи - Западни“ и BG0002076 „Места“

Възложител: Е. Е. Р.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №56-ОС/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е №56-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционно селище в поземлен имот с идентификатор 05606.30.16 в местността Ормана по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 05606.30.16 в местността Ормана по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград; защитена зона BG0002076 „Места“

Възложител: И. А. Х.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.