Съдържание

Посетители

В момента има 164  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №30-ОС/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е №30-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.603 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 43699.57.634 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Лиляново); защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: С. Щ.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №29-ОС/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е №29-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.603, местност Туричка черква по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 43699.57.603, местност Туричка черква по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Лиляново); защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител: С. С.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №28-ОС/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е №28-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на техническата инфраструктура за промяна на предназначението на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 44121.221.10 (част от ПИ 44121.30.125, 44121.221.8), ПИ с проектен идентификатор 44121.219.62 (част от ПИ 44121.49.123, 44121.219.57) и ПИ 44121.219.49 в път с трайна настилка за транспортен достъп до ПИ 44121.220.29, 44121.220.56, 44121.220.58, 44121.221.9 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: Части от ПИ: 44121.30.125, 44121.221.8 44121.49.123, 44121.219.57 и поземлен имот с идентификатор 44121.219.49 по КККР на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград.

Възложител: С. В.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №27-ОС/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е №27-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка и навес в поземлен имот с идентификатор 35818.8.1, местност Превалец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видове птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 35818.8.1, местност Превалец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград (КККР на с. Каменица); защитена зона BG0002003 „Кресна“.

Възложител: В. Ш.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №26-ОС/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е №26-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 02381.47.72 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Балдево, община Гърмен, област Благоевград.

Възложител: „ВАНИТА-2“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №01-ОС/2024 г. от 19.01.2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е №01-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаични централи за производство на ел. енергия с обща инсталирана мощност 2,54 MW в поземлен имот с идентификатор 22068.21.9; с обща инсталирана мощност 4,99 MW в поземлен имот с идентификатор 22068.21.10; с обща инсталирана мощност 1,80036 MW в поземлен имот с идентификатор 22068.21.11 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград и присъединяване на централите към електрическата мрежа, чрез изграждане на подземна кабелна линия 20 кV до електрическа подстанция „Кресна“ в поземлен имот с идентификатор 14492.16.64 по КККР на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“ върху защитени зони BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици и BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори: 22068.21.9, 22068.21.10, 22068.21.11 по КККР на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград, защитени зони BG0002003 „Кресна“ и BG0000366 „Кресна - Илинденци”.

Възложител: „МИХ-2000“ ЕООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №25-ОС/2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е №25-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на ресторант за бързо хранене и паркинг в имот с идентификатор 81832.15.53, местност Голяма нива- Кавако по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“, върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 81832.15.53, местност Голяма нива- Кавако по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград (КККР на с. Чучулигово); защитени зони BG0002098 „Рупите“ и BG0001023 „Рупите - Струмешница”.

Възложител: „КОК ПРОПЪРТИС БЪЛГАРИЯ“ ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.