Съдържание

Посетители

В момента има 238  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №77-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №77-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 39116.84.76 по одобрени кадастрална карта и гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил.

Възложител: В. С., М. М.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №76-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №76-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 39116.84.77 по одобрени кадастрална карта и гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил.

Възложител: М. Т.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №75-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №75-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 39116.147.90 по одобрени кадастрална карта и гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил с цел промяна предназначението на имота от „нива“ за „жилищно строителство“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 39116.147.90 по одобрени кадастрална карта и гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил.

Възложител: В. С., М. М.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №74-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №74-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: Проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 17395.125.13, местност „Мочура” по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлени имоти с идентификатори 17395.125.13 и 17395.125.221 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград.

Възложител: К. А.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №73-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №73-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Изграждане на складове – открит и закрит за съхранение на селскостопанска техника“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17395.128.8 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград.

Възложител: „ГЕРИ-В-2000“ ООД

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №72-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №72-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 57830.31.128, местност Бачо по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил за неземеделски нужди – урегулиран поземлен имот с предназначение за „Жилищно строителство“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 57830.31.128, местност Бачо по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил (КККР на с. Пороминово); защитена зона BG0002099 „Кочериново”.

Възложител: П. Д.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №71-ОС/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е №71-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам: инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 57830.24.22 в местността Буката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил“, коeто няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 57830.24.22 в местността Буката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил (КККР на гр. Кочериново); защитена зона BG0002099 „Кочериново”.

Възложител: А. Т.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.