Съдържание

Посетители

В момента има 119  гости и няма потребители и в сайта

Решения за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие

Решение №35-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №35-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка за отглеждане на животни – 3 бр. крави в поземлен имот с идентификатор 06306.40.204, местност Купена по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG00001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 06306.40.204, местност Купена по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Брезница); защитени зони BG0002076 „Места“ и BG0001021 „Река Места“

Възложител: И. М.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №34-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №34-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Вилно строителство“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 69261.105.19, местност Кадънката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил

Възложител: С. Р.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №33-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №33-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на офиси в поземлен имот с идентификатор 17347.7.30, местност Лъката по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Господинци, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG00001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17347.7.30, местност Лъката по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Господинци, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Господинци); защитени зони BG0001021 „Река Места“ и BG0002076 „Места“.

Възложител: М. В.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №32-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №32-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на две жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 87802.12.59 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 87802.12.59 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Попови ливади); защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ и BG0002126 „Пирин Буфер“

Възложител: Т. К., Г. К.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №31-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №31-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.541 в местността Туричка черква по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 43699.57.541 в местността Туричка черква по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Лиляново); защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ и BG0002126 „Пирин Буфер“

Възложител: В. А., Б. П.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №30-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №30-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 17395.139.20 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград

Възложител: Т. М., Д. М., Н. П.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №29-ОС/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е №29-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на преместваем търговски обект в поземлен имот с идентификатор 53326.34.187, местност Градец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици и BG0001030 „Родопи - Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 53326.34.187, местност Градец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград (КККР на с. Огняново); защитени зони BG0002076 „Места“ и BG0001030 „Родопи - Западни”

Възложител: А. К.

Oт тук може да изтеглите пълния текст на решението.