Съдържание

Посетители

В момента има 324  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2022 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: А. Д.

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на мандра (мобилно съоръжение) с дневен капацитет 800 литра мляко в съществуваща стопанска постройка, находяща се в УПИ ІХ, кв. 63 по плана на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: В. П. и Т. Д.

документация за Уведомление за „Проект за изменение на действащ ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 43566.3.7, местност Щапо по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград за промяна отреждането на имота от „За жилищни нужди“ в „За фотоволтаична централа“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „КАПРИДЖЕМИНИ ХАУС" АД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на ваканционно селище за отдих и туризъм в поземлен имот с идентификатор 02676.169.85 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, „НАЙ-2017“ ЕООД и Н. Ч.

документация за Уведомление за Проект на Подробен устройствен план (ПУП - изменение на Плана за улична регулация (ИПУР) на улица с О.Т.151, О.Т.152, О.Т.153 и изменение на Плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв. 25 за имот с пл. № 303 и УПИ VІІІ-общ. в кв. 25 по плана на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „ИКА“ ЕООД

документация за Уведомление за за Проект на Подробен устройствен план – изменение на Плана за застрояване (ПУП- ИПЗ) на поземлен имот с идентификатор 30702.50.14 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград от „за склад за промишлени стоки, магазин и офиси“ в „за склад за промишлени стоки, магазин, офиси и фотоволтаична централа“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БАНСКО

документация за Уведомление за Програма за опазване на качеството на атмосферния въздух в община Банско за периода 2021 - 2027 г.

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „АГРО МЕЛ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на хотелски комплекс, пет бр. къщи за настаняване и открит външен басейн в поземлен имот с идентификатор 47189.301.19 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“