Съдържание

Посетители

В момента има 442  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2016 г.

Решение №53-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №53-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с номер 010214 в землището на с. Обел, община Благоевград, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“

Местоположение: област Благоевград, община Благоевград, землище на с. Обел, поземлен имот с номер 0100214; защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №52-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №52-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с номер 000838 в местността Попина лъка, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“.

Местоположение: област Благоевград, община Сандански, землище на с. Лиляново, поземлен имот с номер 000838; защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №51-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №51-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на гаражи за земеделска техника в поземлени имоти с номера 001037 и 001044 в местността Тумбите, землище на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, част от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“.

Местоположение: област Благоевград, община Хаджидимово, поземлени имоти с номера 001037 и 001044 в местността Тумбите, землище на с. Ново Лески; защитена зона BG0002076 „Места“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №50-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №50-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на склад за съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 17395.137.19 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №49-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №49-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с номер 000833 в местността Туричка черква, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“.

Местоположение: област Благоевград, община Сандански, землище на с. Лиляново, поземлен имот с номер 000833; защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №48-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №48-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с номер 000827 в местността Туричка черква, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“.

Местоположение: област Благоевград, община Сандански, землище на с. Лиляново, поземлен имот с номер 000827; защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №47-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №47-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам обект: „Вилна сграда“, находящ се в поземлен имот с номер 051015 в местността Папаз чаир, землище на с. Делчево, общ. Гоце Делчев, област Благоевград, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици, част от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“

Местоположение: област Благоевград, община Гоце Делчев, поземлен имот с номер 051015 в местността Папаз чаир в землището на с. Делчево; защитени зони BG0002126 „Пирин Буфер“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“

тук може да изтеглите пълния текст на решението.