Съдържание

Посетители

В момента има 77  гости и няма потребители и в сайта

Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Решение № ОС-22-П/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-22-П/2023 г.

за издадено Решение №ОС-22-П/2023 г. за прекратяване на административното производство за „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) за поземлен имот с идентификатор 17395.82.103 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел отреждането му за „производствени и складови дейности““

Възложител: Г. Д.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-21-П/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-21-П/2023 г.

за издадено Решение №ОС-21-П/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Залесяване с медоносни видове и немедоносни видове за възстановяване на естествени горски площи. Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.“

Възложител: „ЛДГ ЕКО“ ЕООД, гр. Петрич

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-20-П/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-20-П/2023 г.

за издадено Решение №ОС-20-П/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Залесяване с медоносни видове и немедоносни видове за възстановяване на естествени горски площи. Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.“

Възложител: „БГ МЕТЕОРА“ ЕООД, гр. Петрич

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-19-П/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-19-П/2023 г.

за издадено Решение №ОС-19-П/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на автопочистващ комплекс към „Център за автомобилна диагностика – ниско тяло“ в поземлен имот с идентификатор 61813.750.124 – УПИ II, кв. 136а по плана на гр. Разлог, общ. Разлог, област Благоевград“

Възложител: ЕТ „Дюран-Деница Грънчарова“, гр. Разлог

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-18-П/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-18-П/2023 г.

за издадено Решение №ОС-18-П/2023 г. за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости в поземлен имот с идентификатор 43606.9.165, местност Ключ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: Е. М.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-17-П/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-17-П/2023 г.

за издадено Решение №ОС-17-П/2023 г. за прекратяване на административното производство за „План-извлечение за промяна вида на сечта в гори, собственост на Община Симитли, землище на с. Сушица, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: Община Симитли

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-16-П/2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ № ОС-16-П/2023 г.

за издадено Решение №ОС-16-П/2023 г. за прекратяване на административното производство за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 02676.23.14, местност Кошерината по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Възложител: В.Т и Р.Т.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението