Съдържание

Посетители

В момента има 220  гости и няма потребители и в сайта

Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Решение № ОС-04-П/2019 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-04-П/2019 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

за прекратяване на административно производство по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС за административна преписка с вх. №3136/26.09.2019 г за изменение на инвестиционно предложение за „Водовземане на минерална вода от Сондаж №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, село Баня, община Разлог към семеен хотел със спортно-възстановителен център, изграден в имот №178001 в местността „Ленища“, землище на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „КЪНЕКШЪНС“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-03-П/2019 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-03-П/2019 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

за прекратяване на административно производство по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС за административна преписка с вх. № 3587/15.10.2018 г. за ИП за „Ползване на водоем, представляващ имот №000019 - „Вразимух/язовирна стена Будаковица“ в землището на с. Ощава, община Кресна, област Благоевград като рибовъдно стопанство“

Възложител: „КАИ АУТО“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 15-АПК/2019 г.

РЕШЕНИЕ № 15-АПК/2019 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

за прекратяване на текущата административна процедура по оценка за съвместимост, съгласно Решение № 36-ОС/2017 г. за извършване на оценка на степента на въздействие, с което е решено да се извърши оценка на степента на въздействие за ИП „Засаждане на етерично маслени култури в поземлени имоти с идентификатори 56126.44.53, 56126.44.69, 56126.43.7, 56126.43.25 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: Н.Б.П и Б.З.К

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-02-П/2019 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-02-П/2019 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

за прекратяване на административно производство по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС за административна преписка с 1647/09.05.2019 г. за изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на рибовъдно стопанство за 80 т риба от семейство пъстървови – възстановяване, реконструкция и модернизация в имот №000879, землище на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: „Ванико - 2015” ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-01-П/2019 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-01-П/2019 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

за прекратяване на административно производство по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС за административна преписка с вх. № 744/22.02.2019 г. за проект за изменение на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.2.32 в местността „Баларбаши - 15-1“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“.

Възложител: Е.В.Б

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-5-П/2018 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-05-П/2018 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

РЕШИХ: Прекратявам административното производство по оценка за съвместимост за изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на рибовъдно стопанство за 80 т риба от семейство пъстървови – възстановяване, реконструкция и модернизация в имот №000879, землище на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: „Ванико - 2015” ООД, ЕИК 203528186

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

04-ОС/2018 г.

За прекратяване на започналата процедура за преценяване начина на процедиране по реда на Наредбата за ОС по административна преписка с вх. №3627/17.10.2018 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия до 30 кWр, монтирана върху покрива, фасадите и прилежащия имот на жилищна сграда в УПИ VІ-157, кв. 27 по плана на с. Тополница, община Петрич, област Благоевград“

Прекратяването на процедурата за инвестиционното предложение се основава на констатираната недопустимост на дейностите спрямо режима на защитена зона BG0002098 «Рупите» за опазване на дивите птици.

Възложител:„ДИГА КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 175402366

От тук може да изтеглите пълния текст на решението