Съдържание

Посетители

В момента има 87  гости и няма потребители и в сайта

Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Решение № ОС-01-П/2020 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-01-П/2020 г.

ПРЕКРАТЯВАМ административно производство по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС за преписки с вх. №455 и №456/07.02.2018 г. за ИП „Промяна на Разрешително за водовземане №МВ-032017-ГБ/01.09.2017 г. от Сондаж №4+КЕИ №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня”, чрез увеличаване на параметрите на водовземане“

Възложител: „НОВО СЛЪНЦЕ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-09-П/2019 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-09-П/2019 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

за прекратяване на започналата процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение за „Създаване на овощна градина от сливи в поземлен имот №055158, землище на с. Полето, общ. Симитли, обл. Благоевград“

Възложител: Д. И. Б.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-08-П/2019 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-08-П/2019 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

за прекратяване на започналата процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение за „Изграждане на къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 52101.12.18, местност „Ефендица“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: „СЛАВЯНКА – ГАЙТАНИНОВО“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-07-П/2019 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-07-П/2019 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

за прекратяване на започналата процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за пелети и брикети в поземлен имот с номер 039050 в местността Старата гара, землище на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: И. Й. Н.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-06-П/2019 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-06-П/2019 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

за прекратяване на започналата процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение за „Основен ремонт и промяна на предназначението на съществуваща масивна сграда – пилчарник в краварник, в имот с номер 006011 в местността „Стария Самоков“ в землището на с. Лъки, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: О. И. П.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № ОС-05-П/2019 г.

РЕШЕНИЕ № ОС-05-П/2019 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

за прекратяване на започналата процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение за „Изграждане на дом за възрастни хора в поземлен имот с идентификатор 63326.500.68 в местността „Баните“ по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: Й. К. С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 20-АПК/2019 г.

РЕШЕНИЕ № 20-АПК/2019 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

за прекратяване на административното производство за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2019 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство Струмяни“ за отдели, подотдели: 107 „ц“, 199 „б“, 219 „ж“, 228 „с“, 328 „д“, 270 „а“ , 270 „б“, 211 „м“ и 277 „а“

Възложител: ТП „Държавно горско стопанство Струмяни“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението