Съдържание

Посетители

В момента има 324  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2008 г.

117-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 117 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на базова станция на «Мобилтел», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в з защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”, с код BG 0001028 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

Местоположение: имот с № 024003 в землището на с. Враня с ЕКАТТЕ 12200, община Сандански по скица № Ф00171/12.05.2008 г.

тук може да изтеглите пълния текст на решението

116-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 116 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на вилна сграда, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”,  с код BG 0001028 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

Местоположение: имот с № 053057 в землището на с. Делчево с ЕКАТТЕ 20585, община Гоце Делчев по скица - проект № Ф00916/27.09.2006 г., собственост на ДАГ – ДГС Гоце Делчев

тук може да изтеглите пълния текст на решението

115-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 115 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на склад за строителни материали, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Рупите – Струмешница”, с код BG 0001023 за опазване на природните местообитания и дивата флора

Местоположение: поземлен имот № 025002 в землището на с. Ново Кономлади с ЕКАТТЕ 52091, община Петрич, област Благоевград, по скица № Ф00476/11.07.2008г., собственост на “БУЛЕНД” ООД

тук може да изтеглите пълния текст на решението

114-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 114 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на склад за строителни материали, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Рупите – Струмешница”, с код BG 0001023 за опазване на природните местообитания и дивата флора

Местоположение: поземлен имот № 026011 в землището на с. Ново Кономлади с ЕКАТТЕ 52091, община Петрич, област Благоевград, по скица № Ф00477/11.07.2008г., собственост на “БУЛЕНД” ООД

тук може да изтеглите пълния текст на решението

113-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 113 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на три гаража и вила, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”, с код BG 0001028 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

Местоположение: имоти с № 027124 по скица - проект № Ф01366/20.11.2008 г и № 027125 по скица - проект № Ф01366720.11.2008 г в землището на с. Добротино с ЕКАТТЕ 21680, община Гоце Делчев., собственост на ДАГ – ДГС Гоце Делчев

тук може да изтеглите пълния текст на решението

112-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 112 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на два павилиона за топли и безалкохолни напитки и сандвичи и трафопост, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”, с код BG 0001028 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и защитена зона “Славянка” с код BG 0002078 за опазване на дивите птици

Местоположение: имоти № 016088 по скица - проект № Ф00208/20.11.2008 г, № 016089 по скица - проект № Ф00209/20.11.2008 г и № 016085 по скица - проект № Ф00207/20.11.2008 г в землището на с. Гайтаниново с ЕКАТТЕ 14341, община Хаджидимово., собственост на “Натура” ООД

тук може да изтеглите пълния текст на решението

111-ОС/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 111 - ПР/2008 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на малък семеен хотел, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”, с код BG 0001028 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

Местоположение: имот с № 027112 в землището на с. Добротино с ЕКАТТЕ 21680, община Гоце Делчев по скица - проект № Ф01369/26.11.2008 г., собственост на ДАГ – ДГС Гоце Делчев

тук може да изтеглите пълния текст на решението