Съдържание

Посетители

В момента има 75  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-79-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-79-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Промяна на част от параметрите на МВЕЦ „Градево“ на р. Осеновска, землище на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-76-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-76-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на склад, крайпътно заведение, бензиностанция и логистичен център с хладилна част, складове, бар - ресторант и зона за преспиване на персонала в имоти № 000371 с площ 6.840 дка, № 000372 с площ 9.205 дка, № 000373 с площ 3.679 дка и № 000375 с площ 33.422 дка, местност „Орловец“, землище на с. Крупник, община Симитли, обл. Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-73-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-73-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Разширение на съществуващ гробищен парк в имоти № № 664001, 664002, 664003, 664004, 664005, 664006, 664007, 664008, 664009, 664010, 000362, местност „Якорудчица“, землището на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-70-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-70-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на медицински център в имот с пл. №702 кв. 50 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Прочети още...

Решение № 14/2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №14/08.21.2020 г.

РЕШИХ: очевидна фактическа грешка в Поправям допусната очевидна фактическа грешка в Решение №БД-13-ЕО/2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, с което е решено да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.58.12 в местността Над междата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена зона „Пп““.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-64-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-64-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на топлопровод – първа магистрала от колектор ТЕЦ І, ІІ, ІІІ, ІV до ж. к. „Самуил“ в землището но гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-63-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-63-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за съхранение и преработка на плодове и зеленчуци и къща за гости в УПИ І с площ 16 234 м2, представляващ стопански двор, землище на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...