Съдържание

Посетители

В момента има 609  гости и няма потребители и в сайта

Управление на отпадъците

Йерархия в управлението на отпадъците

Предотвратяване
Повторна употреба
Рециклиране / оползотворяване
Изгаряне с оползотворяване на енергия
Изгаряне
Депониране

 

Управлението на отпадъците се регламентира със Закона за управление на отпадъците. Законът урежда екологосъобразното управление на отпадъците като съвкупност от права, задължения, решения, действия и дейности, свързани с образуването и третирането им, както и различните форми на контрол. Дейностите по управление на отпадъците са регламентирани и в Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

 

 

РИОСВ осъщестява превантивен контрол по отношение управлението на отпадъците:

 • чрез издаване на разрешения, регистрационни документи и удостоверения за извършване на дейности, включващи събиране, транспортиране, временно съхраняване, разкомплектоване, предварително третиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, когато дейностите се извършват на територията на съответната инспекция;
 • чрез издаване на становища за внасяне на отпадъци, за които се изисква разрешение;
 • чрез съгласуване и/или утвърждаване на планове за привеждане на съществуващите депа за отпадъци в съответствие с нормативните изисквания;
 • участие в ЕЕС на РИОСВ и изготвяне на становища, във връзка с процедурите по ОВОС, ЕО и комплексни разрешителни.

Текущ и последващ контрол по отношение на:

 • лицата, извършващи дейности по събиране, предварително третиране, временно съхраняване, транспортиране, разкомплектоване оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, в т. ч. спазването на условията на издадените разрешения;
 • лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, изпълняващи задълженията си индивидуално или чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване;
 • експлоатацията, закриването и следексплоатационните грижи на съоръженията и инсталациите за съхраняване, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;
 • изпълнението на програмите за управление на дейностите по отпадъците;
 • изпълнението на плановете за привеждане на съществуващите депа в съответствие с нормативните изисквания;
 • трансграничния превоз на отпадъци през територията на страната, контрол по изпълнение на условията в издадените разрешения и оказване на съдействие на митническите органи;
 • отчетността и предоставянето на информация за дейностите по отпадъците;
 • спазване на условията на решенията по ОВОС и мерките в становищата по екологични оценки, проведени за планове и програми;
 • спазване на условията на решенията по ОВОС, проведена за инвестиционните предложения съгласно приложения № 1 и 2 към ЗООС.


 

Продуктова такса

Продуктова такса дължат фирмите производители или вносители на опаковани стоки, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и които нямат сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъците от опаковки. Паричните средства постъпват в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ и се инвестират за дейности по управление на отпадъците – въвеждане на разделно сметосъбиране, проектиране и изграждане на депа, сортировъчни инсталации и др.

Сигнали, свързани с неизпълнение на задълженията за заплащане на продуктова такса може да се подават в сектор "Управление на отпадъците" или на телефон (073) 88 314 065. Телефонната линия е отворена в рамките на работното време на инспекцията.