Съдържание

Посетители

В момента има 418  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2011 г.

БД-31-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-31-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Корекция на р. Места при град Якоруда, етап VІІІ, в кв. 19А по плана на гр. Якоруда, Община Якоруда, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община , със седалище гр. Якоруда,  ул.“Васил Левски” №1, БУЛСТАТ:000025039

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-30-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-30-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Капково напояване на съществуващи лозя и нови насаждения в землищата на с. Хърсово и с. Зорница, Община Сандански и с. Капатово, Община Петрич, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Капатово” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 22, ЕИН 130552856

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-29-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-29-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Централа за производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса в поземлени имоти №000327 и №000326, местност „Орловец”, землище на с. Крупник, Община Симитли, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „УИНД ХОРС”ЕООД със седалище гр. Каварна

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-28-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-28-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ в поземлен имот с идентификатор 61813.750.155 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, Община Разлог, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: «Разлог Биоенерджи” ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-27-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-27-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Търговско-развлекателен комплекс с магазини, супермаркет, бързо хранене, кинозали, паркинг и трафопост в поземлен имот с идентификатор 04279.130.648 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, Община Благоевград, Област Благоевград», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „РЕДСТОУН БЛАГОЕВГРАД” ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-26-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-26-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на туристически лагер до 30 места в имот №081005 с площ 1.497 дка в местност „Рангел”, землище на с. Влахи, Община Кресна, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Асен Александров Добрев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-25-ПР/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-25-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Чучулига” на р. Пиринска Бистрица, землище на с. Кулата, Община Петрич и с. Ново Ходжово, Община Сандански, Област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: «Д-М-2011» ООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. «Крали Марко» № 8-Б, ап. 18, ет. 6, ЕИК 201605260

От тук може да изтеглите пълния текст на решението