Съдържание

Посетители

В момента има 448  гости и няма потребители и в сайта

Превантивна дейност

Дирекция „Превантивна дейност” осъществява политиката по предотвратяване и превантивен контрол на замърсяването на околната среда, в т. ч.:

 1. Реализиране на цялостната работа по процедиране по екологична оценка (ЕО), оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и по оценка за съвместимостта (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони.
 2. Опазване на елементите на Националната екологична мрежа, опазване на биологичното разнообразие, устойчиво използване на биологични ресурси и контрол на генетично модифицирани организми.
 3. Организиране на процеса на участие на обществеността при вземане на решения в областта на околната среда.
 4. Изготвяне и предоставяне на информация за състоянието на околната среда, съгласно изискванията на ЗООС, в т.ч. за включването на базата данни за състоянието на околната среда и по годишните доклади за състоянието на околната среда на територията на РИОСВ.

Екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) се извършват на планове, програми и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения или разширения, при чието осъществяване са възможни значителни въздействия върху околната среда:

 • екологична оценка се извършва на планове и програми, които са в процес на изготвяне и/или одобряване от централни и териториални органи на изпълнителната власт, органи на местното самоуправление и Народното събрание. Екологичната оценка е задължителна за планове и програми в областите селско стопанство, горско стопанство, рибарство, транспорт, енергетика, управление на отпадъците, управление на водните ресурси и промишленост, включително добив на подземни богатства, електронни съобщения, туризъм, устройствено планиране и земеползване, когато тези планове и програми очертават рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения по приложения № 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда.
 • оценка на въздействието върху околната среда се извършва на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии съгласно  приложения № 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда. Оценката на въздействието върху околната среда определя, описва и оценява по подходящ начин и според всеки конкретен случай преките и непреките въздействия от инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии върху човека, биологичното разнообразие и неговите елементи, включително флора и фауна, почвата, водата, въздуха, климата и ландшафта, земните недра, материалното и културно-историческото наследство и взаимодействието между тях.

 В тази секция можете да получите информация относно

1. Административни услуги предоставяни от направление „ЕО и ОВОС”
2. Информация и публични регистри:
 • Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС от компетенциите на РИОСВ-Благоевград
 • Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО от компетенциите на РИОСВ-Благоевград
 • Съобщения първо уведомяване за инвестиционни предложения
 • Издадени решения по преценяване необходимостта от ОВОС
 • Издадени решения по ОВОС
 • Предстоящи обществени обсъждания на доклади по ОВОС
 • Издадени решения по преценяване необходимостта от ЕО
 • Издадени становища по ЕО