Съдържание

Посетители

В момента има 85  гости и няма потребители и в сайта

ХАРТА НА КЛИЕНТА - АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

РЕГИОНАЛАНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА ИВОДИТЕ – БЛАГОЕВГРАД


img15467906ХАРТА НА КЛИЕНТА

І. ВЪВЕДЕНИЕ

Водени от желание да предоставим възможно най-доброто административно обслужване на всеки, който се нуждае от нашите услуги, Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград ще се ръководи от тази Харта на клиента наричана по-нататък за краткост "хартата".

Този документ не е закон или наредба, той не създава права или задължения. Неговото предназначение е да помогне на гражданите и юридическите лица да се запознаят с видовете административни услуги, които се предоставят, да им се разясни как и какво следва да направят, за да получат желаната услуга, как да ни подпомогнат да облекчим процедурите и повишим удовлетвореността им от нашата работа.

При разработването на настоящата харта основно сме се ръководили от изискването тя да бъде средство за изграждане на партньорство между администрацията и обществеността. С нея се цели да бъде обслужван общественият интерес ефективно и ефикасно, при максимален резултат и качество на обслужването, с минимален разход на финансови и човешки ресурси.

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Благоевград, наричана по-нататък “РИОСВ”, е административна структура към Министъра на околната среда и водите. Нашата мисията е провеждане на държавната политика в областта на околната среда, съхраняване на природните богатства на България и осигуряване на здравословна околна среда за населението й. Тази мисия може да бъде изпълнена само със силната подкрепа и партньорство с другите държавни институции, местните власти и обществеността - неправителствени организации, бизнес, академични среди, с активното участие на всеки един от нас.

Ние предоставяме услуги на всички заинтересовани физически и юридически лица, имащи отношение към проблемите по опазване на околната среда и водите на територията на 13 общини на Благоевградска област – Благоевград, Симитли, Кресна , Струмяни, Сандански, Петрич, Разлог, Банско, Белица, Якоруда, Гърмен, Гоце Делчев и Хаджидимово и 2 общини от Кюстендилска област - Рила и Кочериново. Дейностите на РИОСВ свързани с административното обслужване се извършва от нейната администрация на принципите на законност, бързина, достъпност и качество. Следвайки тези принципи, предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента и стандарти за административно обслужване.