Съдържание

Посетители

В момента има 342  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2023 г.

БД-EO-105/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-105/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) в обхват на поземлен имот с идентификатор 65334.4.20 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград за промяна предназначението на имота с отреждане за „Производство на електроенергия от възобновяеми източници - фотоволтаична централа“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Г. Д.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-104/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-104/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 49179.13.21 в местността Равна по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мощанец, община Благоевград, област Благоевград с цел поправяне на явна фактическа грешка и предвиждане на устройствена зона „Жм“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-103/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-103/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 49432.4.19 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона – „Смф“ и за имот с идентификатор 49432.23.47 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев с цел предвиждане на жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване – „Жм“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Гоце Делчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-102/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-102/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.62.5 в местността Козлодуй по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел поправяне на явна фактическа грешка и предвиждане на предимно-производствена устройствена зона - „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-101/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-101/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Разлог за поземлен имот с идентификатор 02693.58.7, местност Малия камен по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград, с цел предвиждане на устройствена зона - „Ов“ - рекреационна устройствена зона за вилен отдих, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Разлог

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-100/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-100/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да се извърши екологична оценка за „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 43181.7.29 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лебница, община Сандански, област Благоевград с цел отреждането му за „складова база“, при прилагането на който има вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „АПОГЕЙ – 2018“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-EO-99/2023 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-ЕО-99/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.18.11, местност Чикуто-впи по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението