Съдържание

Посетители

В момента има 369  гости и няма потребители и в сайта

Контролна дейност

І. Наредби

Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения

ІІ. Други

Инструкция за планиране и отчитане на контролната дейност на РИОСВ
 

Формат на План за контролната дейност на РИОСВ

     Съдържание

     Приложение:

  • планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда:

          въздух

          води

          почви

          управление на отпадъците

          защитени територии, защитени зони, биологично разнообразие и генетично модифицирани организми

          контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване

          комплексни проверки

Формат на Отчет за дейността на РИОСВ

Приложения


Заповед за утвръждаване на образци на протокол за провека, констативен протокол, предложение за налагане на санкция и наказателно постановление