Съдържание

Посетители

В момента има 344  гости и няма потребители и в сайта

Опазване на почвите

Почви - това е горният пласт от земната кора, доколкото тя е носител на почвени функции, включително течните съставни части /почвен разтвор/ и газообразните съставни части /почвен въздух/, без подземните води, руслата на реките и дъната на водните басейни (определение в Закона за почвите обн.ДВ бр.15 / 2007г.). Опазването на почвата гарантира ефективна защита на човешкото здраве и на естествените почвени функции. Опазването на почвата и подземните води от замърсяване с естествени и изкуствени торове и средства за растителна защита се извършва чрез прилагане на добри земеделски практики.

Хумусният пласт на почвата се поставя под специална защита. Преди започване на строителство или търсене, проучване и добив на подземни богатства хумусният пласт на почвата се изземва, депонира и оползотворява по предназначение при условията и по реда на наредба на министъра на земеделието и горите, министъра на околната среда и водите и министъра на регионалното развитие и благоустройството.