Съдържание

Посетители

В момента има 180  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

Решение 12/2018 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 12/02.07.2018 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с изх. № 2184(1)/21.06.2018 г. на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за продукти ниско напрежение в ХVІІІ-602,1589 от кв. 177 (имот с идентификатор 56126.602.1589 по КК и КР) по плана гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „АББ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - клон Петрич“, ЕИК на клон: 8311331520038

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 11/2018 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 11/21.06.2018 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с изх. № 117(1)/24.01.2018 г. на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за инвестиционно предложение за „Рехабилитация на републикански път BLG III-1008-/I-1/ Струмяни- Микрево- Раздол, Клепало- граница с Македония от км 0+00 (отклоняване на дясно при км 417+100 на Главен път Е 79; ОТ 98 по Регулационния и кадастрален план на с. Струмяни) до км 0+495 (начало мост на р. Струма) в териториалния обхват на с. Струмяни и от км 0+917 (ОТ 18) до км 1+731 (ОТ 320) по ПУП на с. Микрево, одобрен със Заповед №87 от 1994 г. с подмяна на подземни проводи“

Възложител: Община Струмяни, ЕИК: 000024713

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 10/2018 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 10/04.06.2018 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с изх. № 1061(1)/31.03.2015 г. на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за инвестиционно предложение за „Ниско жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 04279.109.7 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград“

Възложител: Н. В. З., А. И. Д., А. Я. Я., И. З. Я. и В. Я. Я.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 09/2018 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 09/04.05.2018 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с изх. № 1464(1)/27.04.2018 г. на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна на предназначението на фурна в УПИ V, кв. 14 по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: „МИСАЯ“ ЕООД, ЕИК: 205048079

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 08/2018 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 08/03.05.2018 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с изх. № 1423(1)/27.04.2018 г. на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за инвестиционно предложение за „Създаване на предприятие за преработка и сушене на плодове в поземлени имоти № 191 и № 190 в кв. 23 по плана на с. Хотово, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: ЕТ „РАЙС-ПЕНКА ВЛАХОВА“, ЕИК: 200654289

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 07/2018 г. за поправка на очевидна техническа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 07/27.04.2018 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с изх. № 1536(1)/26.04.2018 г. на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС; ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.) е преценено, че за изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на млекопреработвателно предприятие и сондажен кладенец в имот № 029027, местност „Туркаре“, землище на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:ЕТ „ЗП НЕДЖМИ КАРАИБРАИМ“, ЕИК: 204925123

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение 06/2018 г. за поправка на очевидна техническа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА № 06/19.04.2018 г.

РЕШИХ: Поправям допусната очевидна фактическа грешка в писмо с Изх. №2529(1)/22.07.2016 г. на РИОСВ – Благоевград, адресирано до г-н Юсуф Юсуф Кади, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.) е преценено, че за „Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Възложител:Юсуф Кади – земеделски стопанин

От тук може да изтеглите пълния текст на решението