Съдържание

Посетители

В момента има 79  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

Решение № 13/2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №13/13.11.2020 г.

РЕШИХ: Поправям очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №3312(1)/29.10.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 44121.11.17 в местността Кулата по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“ не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 12/2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №12/28.10.2020 г.

РЕШИХ: Поправям очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №3198(1)/21.10.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за инвестиционно предложение за „Изграждане на търговско-обслужваща сграда в поземлен имот с идентификатор 43565.60.5 в местността Друма по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“, не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 11/2020 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №11/28.10.2020 г.

РЕШИХ: Поправям очевидна фактическа грешка в Решение №БД-28-П/2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. съвместната процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на част (15710 кв.м) от поземлен имот с идентификатор 47408.32.1, местност Туркаре по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, общ. Гърмен, област Благоевград „за площадка за добив на подземни богатства-строителни материали – пясъци и чакъли“.

Възложител: „Бистрица 2020“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 25-АПК/2020 г.

РЕШЕНИЕ № 25-АПК/2020 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

по преписка уведомление с вх. №3061/29.09.2020 г. за „Технологични планове за залесяване на земеделски земи, публична общинска собственост на Община Белица“

Възложител: Община Белица

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 23-АПК/2020 г.

РЕШЕНИЕ № 23-АПК/2020 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

за ИП „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2020 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Белица” – за отдели, подотдели 58 „а“, 61 „б, и, л“; 65 „а“, 75 „к“

Възложител: ТП „Държавно горско стопанство Белица“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 19-АПК/2020 г.

РЕШЕНИЕ № 19-АПК/2020 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

за инвестиционно предложение „Провеждане на принудителна и санитарна сеч на опасни клони на дървета, разположени в подотдел 416 „д“ и 419 „г“, землище на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: Община Кресна

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 18-АПК/2020 г.

РЕШЕНИЕ № 18-АПК/2020 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО

за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за изкуствен сняг, разположена в местността „Картала“, землището на с. Бистрица, община Благоевград“

Възложител: „ПРИМА ИНВЕСТ БГ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението