Съдържание

Посетители

В момента има 143  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

Решение №6/2024 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №6/25.04.2024 г.

Съобщение  за издадено Решение №06/2024 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №1802(2)/24.04.2024 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено че за инвестиционно предложение „Увеличаване обработваемата площ на земеделското стопанство, чрез отглеждане на оранжерийни зеленчуци в поземлен имот с идентификатор 65334.119.10 в местността Ушите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от същата наредба.

Възложител: С. Г.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №5/2024 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №5/09.04.2024 г.

Съобщение  за издадено Решение №05/2024 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №931(1)/13.03.2024 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено че за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 61813.776.87, местност Шипоко по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от същата наредба.

Възложител: И. Д., М. Ч.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №4/2024 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №4/13.03.2024 г.

Съобщение  за издадено Решение №04/2024 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №5139(3)/11.01.2024 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за инвестиционно предложение „Монтиране на мобилна автономна фотоволтаична електроцентрала с мощност 24 kWp за нуждите на животновъден обект в поземлен имот с идентификатор 48578.20.2, местност Тополите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Михнево, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „КЛЕЙ КЪМПАНИ“ ЕООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №3/2024 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №3/05.02.2024 г.

Съобщение  за издадено Решение №03/2024 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №5081(1)/04.01.2024 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за разделяне на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04279.63.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел образуване на три броя нови ПИ с проектни идентификатори 04279.63.462, 04279.63.463 и 04279.63.461 по одобрените КККР на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“.

Възложител: Р.Д и др.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №2/2024 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №2/02.02.2024 г.

Съобщение  за издадено Решение №02/2024 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №179(1)/15.01.2024 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за инвестиционно предложение „Реконструкция на част от канализационната мрежа на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“.

Възложител: Община Белица

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №1/2024 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №1/17.01.2024 г.

Съобщение  за издадено Решение №01/2024 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №158(3)/12.01.2024 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за инвестиционно предложение „Корекция на р. Белишка и р. Вотръчка в границите на урбанизираната територия на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Възложител: Община Белица

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

03-АПК/2024 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ № 03-АПК/12.01.2024 г.

за издадено Решение №03-АПК/2024 г. за допълване на писмо №5004(1)/21.12.2023 г. на РИОСВ – Благоевград за инвестиционно предложение „Изграждане на защитна система за предпазване от градушки, насекоми, птици и др. за около 70 дка трайна насаждения от круши в поземлени имоти с идентификатори 87446.77.1, 87446.77.31, 87446.77.29 и 87446.77.30 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Яново, общ. Сандански, обл. Благоевград и закупуване на специализиран софтуер за управление и експлоатация на противоградушната система“ с възложител „М и К ИЗВОРА“ ООД.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението