Съдържание

Посетители

В момента има 89  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

Решение №3/2024 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №3/05.02.2024 г.

Съобщение  за издадено Решение №03/2024 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №5081(1)/04.01.2024 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за разделяне на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04279.63.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел образуване на три броя нови ПИ с проектни идентификатори 04279.63.462, 04279.63.463 и 04279.63.461 по одобрените КККР на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“.

Възложител: Р.Д и др.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №2/2024 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №2/02.02.2024 г.

Съобщение  за издадено Решение №02/2024 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №179(1)/15.01.2024 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за инвестиционно предложение „Реконструкция на част от канализационната мрежа на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“.

Възложител: Община Белица

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №1/2024 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №1/17.01.2024 г.

Съобщение  за издадено Решение №01/2024 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №158(3)/12.01.2024 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за инвестиционно предложение „Корекция на р. Белишка и р. Вотръчка в границите на урбанизираната територия на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Възложител: Община Белица

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

03-АПК/2024 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ № 03-АПК/12.01.2024 г.

за издадено Решение №03-АПК/2024 г. за допълване на писмо №5004(1)/21.12.2023 г. на РИОСВ – Благоевград за инвестиционно предложение „Изграждане на защитна система за предпазване от градушки, насекоми, птици и др. за около 70 дка трайна насаждения от круши в поземлени имоти с идентификатори 87446.77.1, 87446.77.31, 87446.77.29 и 87446.77.30 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Яново, общ. Сандански, обл. Благоевград и закупуване на специализиран софтуер за управление и експлоатация на противоградушната система“ с възложител „М и К ИЗВОРА“ ООД.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №18/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №18/05.12.2023 г.

Съобщение  за издадено Решение №18/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №487(3)/01.03.2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за „Проект на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 30702.67.18, местност Шабаница-Чукаро по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелендол, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ в „за складова база“

Възложител: С. М.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №17/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №17/15.11.2023 г.

Съобщение  за издадено Решение №17/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №4227(3)/17.01.2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж № 6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград и изграждане на водопровод за минерална вода с цел захранване на външно джакузи – хидромасажна вана, предвидено да функционира във всеки един от поземлени имоти с идентификатори 02693.87.5, 02693.87.6, 02693.87.7, 02693.87.8, 02693.87.9, 02693.87.10, 02693.87.11, 02693.87.12, 02693.87.20, 02693.87.19, 02693.87.18, 02693.87.15, 02693.87.14, 02693.87.13, 02693.87.27, 02693.87.26, 02693.87.25, 02693.87.21 и 02693.87.24 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „ФП АГРОИНВЕСТ“ ЕООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №16/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №16/06.11.2023 г.

Съобщение  за издадено Решение №16/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №3584(2)/14.09.2023 г. на РИОСВ – Благоевград относно уведомление за инвестиционно предложение „Пристройка към съществуваща жилищна сграда в УПИ ХIV-1458, кв. 15A по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: К. А. М. и М. А. М, чрез Н. Е. П. – упълномощено лице

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението