Съдържание

Посетители

В момента има 334  гости и няма потребители и в сайта

Архив Прекратени процедури

БД-41-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-41-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 06.12.2022 г. Решение №БД-41-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за предложение „Изграждане на цех за пелети в поземлен имот с идентификатор 61813.750.342 с адрес гр. Разлог, ул. „Христо Ботев“ № 89 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ с възложител „ТОТИ 88“ ЕООД, ЕИК 203889158, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Страцин“ №10, вх. Б, ет. 4, ап. 12.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

25-АПК/2022

РЕШЕНИЕ  № 25-АПК/2022 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Съобщение за издадено Решение №25-АПК/2022 г. за прекратяване на административното производство за „Изграждане на нов БКТП 20/0,4 кV за жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 68792.705.1, местност Савева махала по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител Х.А.С.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури“.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

24-АПК/2022

РЕШЕНИЕ  № 24-АПК/2022 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №24-АПК/2022 г. за прекратяване на административното производство за „Рехабилитация и/или реконструкция на общински път BLG1071 /I-1 Благоевград-Симитли-Граница (Благоевград-Симитли) – Симитли-Черниче-/I-1/“, в участъка от о.т. 12 /кръстовище с Път I-1/до о.т. 83 по плана на с. Железница, общ. Симитли“ с възложител Община Симитли.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури“.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

23-АПК/2022

РЕШЕНИЕ  № 23-АПК/2022 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №23-АПК/2022 г. за прекратяване на административното производство за Проект на Подробен устройствен план – изменение на плана на улична регулация на улица с о.т. 151, о.т. 152, о.т. 153 и изменение на Плана за регулация и застрояване на кв. 25 за имот с пл. №303 и УПИ VIII-общ. в кв. 25 по плана на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград с възложител „Най 2017“ ЕООД, гр. Благоевград.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури“.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

22-АПК/2022

РЕШЕНИЕ  № 22-АПК/2022 г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

за издадено Решение №22-АПК/2022 г. за прекратяване на административното производство за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия за нов трафопост в поземлен имот с идентификатор 14492.5.201, местност Завоя по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, и Инвестиционен проект за трафопост в обхвата на поземлен имот с идентификатор 14492.5.201, местност Завоя по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“ с възложител „ТРАНС ТРЕЙТ“ ЕООД, ЕИК: 204886364, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „ Изгрев“, ул. „Тинтява“ №17.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури“.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-40-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-40-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 14.11.2022 г. Решение №БД-40-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на месодайни крави и телета в поземлени имоти с идентификатори 56126.95.20 и 56126.95.21 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ с възложител „АГРО ФАРМ КЪМПАНИ“ ЕООД, ЕИК: 204012009, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. „Македония“ №32.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-39-П/2022

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА № БД-39-П/2022 г.

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Благоевград съобщава за издадено на 14.11.2022 г. Решение №БД-39-П/2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 66460.375.23 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“ с възложител „СТОМИ АГРО“ ЕООД, ЕИК: 204306765, със седалище и адрес на управление: гр. Симитли, ул. „Октомврийска“ №22.

Пълният текст на решението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград www.riosvbl.org, секция „Превантивна дейност“, подсекция „Прекратени процедури.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая № 11 в сградата на РИОСВ – гр. Благоевград. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението