Съдържание

Посетители

В момента има 242  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2014 г.

БД-80-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-80-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение (сондажен кладенец) с цел осигуряване на вода за поливане на лозови масиви, засадени в имоти №029002 с площ 6.999 дка, №029004 с площ 7.498 дка и №029006 с площ 9.998 дка, местност „Горни острак", землище на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: К.М.С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-79-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-79-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Промяна на част от параметрите на МВЕЦ „Градево" на р. Осеновска, землище на с. Градево, община Симитли, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ИНВЕСТКОНТРОЛ-99" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров" № 21, ет. 3, ЕИК 811047849

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-78-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-78-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Преустройство и промяна на предназначението на механа – самостоятелен обект в сграда, разположена в имот с идентификатор 02676.501.3878 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград в медицински център", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Я.С.З.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-77-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-77-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец в имот №000375, местност „Мездра" в землището на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: В.А.В

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-76-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-76-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на склад, крайпътно заведение, бензиностанция и логистичен център с хладилна част, складове, бар - ресторант и зона за преспиване на персонала в имоти № 000371 с площ 6.840 дка, № 000372 с площ 9.205 дка, № 000373 с площ 3.679 дка и № 000375 с площ 33.422 дка, местност „Орловец", землище на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „БУЛТЕРА - БЪЛГАРИЯ" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Джеймс Баучер" № 13, ЕИК 101717148

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-75-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-75-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Реконструкция на ВЛ 110 кV „Илинден" по метода „стъпка в стъпка" от стълб №10 до ВЕЦ „Рила" на две тройки проводници АСО 400 и подмяна на мълниезащитно въже от п/ст „Джумая" до ВЕЦ „Рила" с м.в. тип ОРGW в землища на с. Рилци и гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, и с. Пороминово, с. Стоб и гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил и гр. Рила, община Рила, област Кюстендил", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Електроенергиен системен оператор" ЕАД, със седалище гр. София, район „Триадица", бул. „Гоце Делчев" № 105, ЕИК 175201304

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-74-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-74-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на едноетажна пристройка за разширение на котелно към съществуващ цех за производство и консервиране на сърми, разположен в поземлен имот с идентификатор 56126.601.4024 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Колор багс" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Петрич, ул. „Дунав" № 41, ЕИК 101685323

От тук може да изтеглите пълния текст на решението