Съдържание

Посетители

В момента има 235  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2012 г.

БД-54-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-54-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Изграждане на регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград, обслужваща общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево»

възложител: Община Благоевград с адрес гр. Благоевград, пл.„Георги Измирлиев – Македончето“ № 1, ЕИК 000024695

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-53-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-53-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Създаване на черешова градина в имот с №021014 с площ 28.538 дка в местност „Калище“, землище на с. Долна Градешница ЕКАТТЕ 22068, община Кресна, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: ЕТ „МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ”

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-52-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-52-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на „Православен храм – параклис“ в имот №000617, м. „Раец“ в землище на с. Плоски с ЕКАТТЕ 56839, община Сандански, област Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Николай Славчев Филчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-22-ПР-1/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-22-ПР-1/2012 г. за поправка на очевидна фактическа грешка


От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-51-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-51-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел със застроена площ 600-700 м2 и две двуетажни къщи за гости в имот № 051020, м. „Гладно поле“, землище на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД с адрес гр. Благоевград - 2700, ул. „Иван Гарванов“ № 1Б, ЕИК 811160793

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-50-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-50-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение 

„Почистване на коритото на р. Струма от натрупани наносни отложения с цел възстановяване на проектните параметри на корекцията в землището на с. Вълково, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Напоителни системи“ ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София 1618, район Овча купел, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, Булстат 831160078

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-49-ПР/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-49-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на консерви в поземлен имот №021007 в местност „Конлето“, землище на с. Скрът, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: «Веселата ферма» АД със седалище и адрес на управление община Петрич, с. Скрът, ул. «Георги Димитров» № 27, ЕИК 200444459

От тук може да изтеглите пълния текст на решението