Съдържание

Посетители

В момента има 565  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-116-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 116 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ „Баража” на главен водопровод „Бистрица”, местоположение поземлен имот 04279.607.30, местност „Бачиново” в землище на гр. Благоевград, Община Благоевград, Област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-115-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 115 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на паркинги и гаражи за моторни превозни средства (МПС) до 20 паркоместа”, местоположение Община Кресна, землище на гр. Кресна, местност „Завоя”, имот №005129

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-114-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 114 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали”, местоположение Община Гърмен, землище на с. Марчево, местност „Туркаре”, имот № 029027

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-113-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 113 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ „Изток” на р. Изток”, местоположение землище на с. Баня, Община Разлог

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-112-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 112 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Реконструкция на път от общинската пътна мрежа от о.т. 644 до о.т. 664 по регулационния план на гр. Разлог и до пътното кръстовище за гр. Банско от км 0+000 до км 1+388”, местоположение поземлени имоти № 61813.764.7 и № 61813.680.580, землище на гр. Разлог, Община Разлог

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-111-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 111 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение “Площадка за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали”, местоположение част от имот № 050031 по плана на бивш стопански двор в с. Зелен дол, Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-110-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 110 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Рехабилитация на път (BLG - 2354) Якоруда - местност “Трещеник” - местност “Нехтеница” от км 5+800 до км 12+900 - първи етап”, местоположение от косо кръстовище в гр. Якоруда на път ІІ - 84 (гр. Септември - гр. Разлог) до хижа “Трещеник”, землище на гр. Якоруда, Община Якоруда

От тук може да изтеглите пълния текст на решението