Съдържание

Посетители

В момента има 58  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №103/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец) и оранжерия със система за капково напояване в имот с № 000666, местност „Долно поле“, землище на с. Будилци, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: Р. М.

Съобщение №102/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Модернизация на компресорна станция (КС) „Петрич“, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград – етап 2 в имот № 000351, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград “

Възложител: „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

Съобщение №101/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на мандра за преработка на мляко в поземлен имот с идентификатор 17405.507.1 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: „ВЛАДО ГРУП“ ЕООД

Съобщение №100/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Външно ел. захранване НН на вилна сграда в УПИ XXIII-10094, кв.16 по плана на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Съобщение №99/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Производство на продукти използвани в битовата и строителната химия на територията на складова база за гориво-смазочни материали с помпено-смесителна инсталация и разливна естакада, находяща се в имот с идентификатор 61813.764.20 (УПИХV, кв. 136) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „ЮРЪПИЪН БИОФЮЕЛС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Съобщение №829/2017

Писмо изх. №3068(5)/24.11.2017

Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на водопровод за захранване на имоти в землището на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград

Възложител: „ЕЛИ 2002“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №828/2017

Писмо изх. №3570(1)/21.11.2017

“План – извлечение за промяна вида на сечта през 2017 г. в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС – Якоруда“.

Възложител: ТП „ДГС – ЯКОРУДА“

Прочети още...