Съдържание

Посетители

В момента има 414  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2012 г.

34-ОС/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 34-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране, предварително третиране и съхранение на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: част  от парцел ХІ-245 в кв. 281 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

32-ОС/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 32-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам «Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за имоти №118019, 118020 и УПИ 118015», който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлени имоти с №№118019, 118020 и УПИ 118015, местност «Драколово», землище на с. Влахи, община Кресна, област Благоевград, защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

31-ОС/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 31-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение "Изграждане на контролно-диагностичен пункт и офиси", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с номер 008001, землище на с. Ново Лески, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

30-ОС/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 30-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на приемо-предавтелна стнация BLG 0186_Make по стандарт GSM/UMTS», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: поземлен имот №024003 с площ 4,289 дка  в местността «Гладник», землище на с. Враня, община Сандански, област Благоевград, защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

29-ОС/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 29-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за жилищно строителство», който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000

Местоположение: имот №000293, м. „Арнаудското вършило“, с площ 4,523 дка, землище на с. Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитени зони BG0001021 “Река Места” и BG0002076 “Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

28-ОС/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 28-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Производство на строителни материали и изделия (варов център) и алея за достъп в имот №051031 в местността „Ганеви ниви“, землище на гр. Кочериново, общ. Кочериново, обл. Кюстендил”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видове птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 „Кочериново“

Местоположение: област Кюстендил, община Кочериново, землище на гр. Кочериново, имот с номер 051031; защитена зона BG0002099 „Кочериново“ за опазване на дивите птици

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

26-ОС/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 26-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на складове за строителни материали и търговска част с офис на фирмата“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №094076 с площ 2,231 дка в местността „Даръковица“, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”

тук може да изтеглите пълния текст на решението.