Съдържание

Посетители

В момента има 414  гости и няма потребители и в сайта

ЗА НАС

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Благоевград е регионален орган на Министерство на околната среда и водите с предмет на дейност:

 • опазване на въздуха , водите и почвите от замърсяване и увреждане
 • произнасяне по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда
 • предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване
 • екологосъобразно управление на отпадъците
 • управление на опасни химични вещества и препарати и на генетично модифицирани организми
 • опазване на елементите на Националната екологична мрежа и биологичното разнообразие, както и устойчивото използване на биологичните ресурси
 • опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните природни богатства
 • опазване и подобряване на акустичната среда, намаляване или елиминиране на въздействията от природна и техногенна радиоактивност, електромагнитни полета и други физични фактори
 • устройство на селищната територия съобразно екологичното законодателство
 • изготвяне и предоставяне на информация за състоянието на околната среда съгласно изискванията на ЗООС, в това число за включването в базата данни за състоянието на околната среда и по годишните доклади за състоянието на околната среда на територията на РИОСВ
 • организация на процеса на участие на обществеността при вземане на решения в областта на околната среда
 • контрол по изпълнение на мерките по програмите за управление на дейностите по отпадъците
 • съгласуване на общинските програми за намаляване нивата на замърсителите на атмосферния въздух, както и общинските оперативни планове за действие съгласно изискванията на Закона за чистота на атмосферния въздух

Правилникът за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 49 от 12.06.2018 г., изм. ДВ, бр. 54 от 16.06.2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 10.05.2024г.) урежда устройството, функциите и организацията на дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите.