Съдържание

Посетители

В момента има 410  гости и няма потребители и в сайта

Нормативна уредба

Подробна информация в областта на химичните вещества може да намерите на интернет страницата на МОСВ - "Химични вещества".

 


I. Конвенции

Стокхолмска конвенция за устойчивите органични замърсители, подписана от Р. България на 23.05.2001 г. в Стокхолм, ратифицирана от Народното събрание със Закон на 30.09.2004 г., Д.В., бр. 89/2004, в сила от 20.03.2005 г. (консолидиран вариант)

Ротердамска конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди, ратифицирана със закон, Д.В., бр. 55/2000 г., обн. Д.В., бр. 33/2004 г., в сила от 24.02.2004 г.

Конвенция за трансграничните въздействия на промишлените аварии, Ратифицирана със закон, приет от 37-о Народно събрание на 16.03.1995 г. – ДВ, бр. 28 от 28.03.1995 г. Издадена от Министерството на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 68 от 4.09.2015 г., в сила от 19.04.2000 г., изм., бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 19.12.2015 г.

НОВО: Изменение на Приложение I към Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии, Прието с Решение 2014/2 на 4.12.2014 г. на Осмата среща на Конференцията на страните, проведена на 3 – 5 декември 2014 г. в Женева. Издадено от Министерството на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 19.12.2015 г.

II. Регламенти

Регламент (ЕО) 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали, за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент № 793/93 на Съвета и Регламент № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 91/155/ ЕИО, 93/67/ЕИО и 2000/21/ЕО на Комисията (REACH)

Регламент (ЕО) 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент ЕО № 1907/2006 /ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г./- CLP Регламент

Регламент (ЕС) 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (преработен текст). Новият регламент отменя Регламент (ЕО) 689/2008 и се прилага считано от 1 март 2014 г.
Консолидиран вариант

Регламент 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите

Регламент (ЕС) 259/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в потребителските перилни детергенти и потребителските детергенти за автоматични съдомиялни машини

Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО.

Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) 1102/2008

 

III. Директиви

Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета

Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (преработена версия) - RoHS 2 Директива - консолидиран вариант

Директива (ЕС) 2017/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 г. за измение на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (преработка). Предстои транспониране.

 

IV. Закони

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси /ЗЗВВХВС/

Закон за опазване на околната среда (ЗООС), посл. изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 03.02.2017 г.

 

V. Наредби

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, Приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.

Наредба за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества

Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

Наредбата за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVII на Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH

 


VI. Указания
 

Указания за извършване и документиране на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси, издадени от министъра на околната среда и водите.

Формат за документиране на оценката на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси

Ръководство за складиране на химични вещества и препарати

 

НОВО

Съвместна Заповед № РД-01-119/04.05.2018 г. на министъра на здравеопазването, № РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите и № 01-457/31.05.2018 г. на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване на Указания за провеждане на контролната дейност по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP).

Целта на новите указания е да подпомагат контрола и взаимодействието между регионалните структури на министерство на околната среда и водите, министерство на здравеопазването и министерство на труда и социалната политика, като актуализират до сега действащите указания и се допълват с насоки по прилагането на Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP).

Указания за провеждане на контролната дейност по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP);
Приложение № 1. Сравнителна таблица с основните прилики и разлики на DN(M)ELs за работници и OELs на ниво ЕС;
Приложение № 2. Формат и съдържание на информацията, събирана и поддържана от задължените лица и удостоверяваща изпълнението на изискванията на чл. 36 от Регламент REACH и чл. 49 от Регламент CLP;
Приложение № 3. Формат на досие за задължените лица по REACH и CLP, поддържано от РИОСВ;
Приложение № 4.1. Модулен въпросник за контрол на изискванията на REACH и CLP за РИОСВ;
Приложение № 4.2. Модулен въпросник за контрол на изискванията на REACH и CLP за РЗИ;
Приложение № 4.3. Модулен въпросник за контрол на изискванията на REACH за ИА ГИТ;
Приложение № 5. Списък с лаборатории на територията на Република България, които извършват анализи за определяне на живак;
Приложение № 6. Списък за проверка на ИЛБ;
Приложение № 7. Формат за отчет на контролната дейност за РИОСВ, РЗИ и ИА ГИТ.

Заповед № РД-270/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите за отмяна на Указания за провеждане на контролната дейност по прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), утвърдени със Заповед № РД-250/08.04.2009 г.