Съдържание

Посетители

В момента има 415  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2011 г.

Съобщение №327/2016

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда и гараж в поземлен имот с идентификатор 27231.501.166 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово (УПИ I-166, кв. 16 по плана на с. Еленово), община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение № 52/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Стоян Асенов Кралев,  управител на „СОМАШ” ООД, гр.  София - 1612, бул. „ Цар Борис ІІІ” № 21 /безистена, южна страна, Прима център на ОББ/

документация за инвестиционно предложение: «Цех за преработка на петролни деривати с цел получаване на минерален терпентин» в имот № 078018 в землище на с. Българчево, Община Благоевград, Област Благоевград

Прочети още...

Съобщение № 51/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Соня Асенова Соколова с адрес гр. Петрич, ул. „Яворите” № 50

документация за инвестиционно предложение: „Площадка за събиране и временно съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) в поземлен имот с идентификатор 56126.601.29 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, Община Петрич, Област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение № 50/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Никола Покровнишки, гр. Благоевград, ул. “Пере Тошев” № 12

документация за инвестиционно предложение: “Промяна предназначение на собствен имот №512.201”, землище на с. Логодаш, община Благоевград, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение № 49/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Ивайло Ловджиев, управител на „РИЛ 2010”ООД, гр. Благоевград, ул. “В. Мечкуевски” № 11

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на МВЕЦ „Стойковци” на Р-3 от НС „Лешко”, землище на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение № 48/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Георги Гогов, Димитър Стругов, Ахмед Башев, Венцислав Генчев и Петър Узунов, адрес с. Гърмен, Община Гърмен, ул. „Тридесет” № 1

документация за инвестиционно предложение: „Вилно застрояване – 5 бр. еднофамилни вили в поземлен имот с №009073 с площ 2.388 дка в местността „Гроба” в землище на с. Ковачевица, Община Гърмен, Област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение № 46/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДИМИТЪР СТОЯНОВ МИРОВАЛИЕВ - УПРАВИТЕЛ НА „ДИЗАР МЕГАМЕТАЛ”ООД, АДРЕС: 2850 гр. Петрич, ул „Христо Чернопеев” № 9 А

документация за инвестиционно предложение: „Площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, в поземлен имот с идентификатор 56126.990.4012 (УПИ І, кв. 1 по действащия РП на гр. Петрич) с площ 653 м2 с адрес на поземления имот „гр. Петрич, п.к. 2850, „Долна Джумая”, Община Петрич, Област Благоевград”