Съдържание

Посетители

В момента има 570  гости и няма потребители и в сайта

Атмосферен въздух

Под “Качество на атмосферния въздух” се разбира състоянието на въздуха на открито в тропосферата, с изключение на въздуха на работните места, определено от състава и съотношението на естествените й съставки и добавените вещества от естествен или антропогенен произход.

Качествотона атмосферния въздух /КАВ/  се оценява чрез  норми, т.е. определени нива (стойности) за концентрациите на основните замърсители в атмосферния въздух, регистрирани за определен период от време (1 час, 8 часа, 24 часа, 1 година), установени с цел избягване, предотвратяване или ограничаване на вредни въздействия върху здравето на населението и/или околната среда, като тези нива следва да бъдат постигнати в определен за целта срок, след което да не бъдат превишавани.

Анализът на качеството на атмосферния въздух се основава на данните от Пункта за мониторинг /ПМ/ на атмосферния въздух – Благоевград. На територията на гр. Благоевград е разположена 1 бр. автоматична измервателна станция (АИС) за контрол на качеството на атмосферния въздух, въведена в експлоатация от 01.01.2008 г.

 


Кратка информация относно пункта за мониторинг /ПМ/

 • Наименование – АИС- Благоевград , адрес : гр. Благоевград, в двора на НИХМ - БАН (клон- Кюстендил).
 • Наименование на ведомството отговорно за обслужване на ПМ- МОСВ/ИАОС/РЛ
 • Вид на ПМ -  градски фонов - разположен в застроената част на града, без преобладаващо влияние на емисии от производствени и други дейности.
 • Обхват на ПМ – 100 м – 2 км /съгласно класификацията – градски фонов/
 • Обект на изпитване – проби от атмосферен въздух в АИС- гр.Благоевград
 • Вид на пробите – въздушни проби , въздушен филтър NN
 • Вид на изпитването – БДС ISO 10 473, БДС EN 14 212,  БДС EN 14 211, БДС EN 14 625, БДС EN 14 662-2.
 • Параметри на изпитването през докладвания период – ФПЧ10 , серен диоксид, азотен диоксид/ азотен оксид, бензен, озон - основни замърсители; толуол, р-ксилен - допълнителни замърсители;
 • Количество на пробите за изпитване – 24 часа за денонощие
 • Общ брой контролирани показателя за КАВ - 9 бр.
 • Измервани метеорологични параметри – СНМП - стандартен набор от метеорологични параметри – скорост и посока на вятъра, температура и влажност на въздуха, атмосферно налягане и слънчева радиация/греене.

Допустими норми на основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух за 2022 г. съгласно действащата нормативна уредба :

Бензен - СГН+ДО - 5 мкг/м3

Финни прахови частици под 10 микрона:

 • СДН – 50 мкг/м3 (да не бъде превишавана повече от 35 пъти за една календарна година)
 • СГН – 40 мкг/м3

Азотен диоксид :

 • СЧН – 200 мкг/м3 (да не бъде превишавана повече от 18 пъти за една календарна година)
 • СГН – 40 мкг/м3
 • Алармен праг - 400 мкг/м3 (измерен през три последователни часа от АИС- Благоевград)

Серен диоксид :

 • СЧН – 350 мкг/м3 (да не бъде превишавана повече от 24 пъти за една календарна година)
 • СДН  – 125 мкг/м3 (да не бъде превишавана повече от 3 пъти за една календарна година)
 • Алармен праг – 500 мкг/м3 (измерен през три последователни часа от АИС- Благоевград)
Озон :
 • Праг за информиране на населението (средно часова стойност) - 180 мкг/м3
 • Праг за предупреждение на населението (средно часова стойност) - 240 мкг/м3 (измерен през три последователни часа от АИС- Благоевград)
 • Краткосрочна целева норма - максимална осемчасова стойност в рамките на денонощието  - 120 мкг/м3 (да не се превишава повече от 25 пъти в една календарна година, осреднено за тригодишен период)