Съдържание

Посетители

В момента има 128  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2015 г.

Решение №54-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №54-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на 3 бр. къщи за гости“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №028154, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0001030 «Родопи - Западни»

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №53-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №53-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение „Изграждане на тренировъчни футболни игрища в поземлен имот с идентификатор 61813.512.375 в местността Миленец по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград”, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000626 „Круше” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 61813.512.375 в местността Миленец по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград; защитена зона BG0000626 „Круше” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №52-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №52-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на склад за материали за мебели, магазин и офиси“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 17395.137.20 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №51-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №51-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с номер 000794 в местността Туричка черква, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Сандански, землище на с. Лиляново, имот с номер 000794; защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ и BG0002126 „Пирин Буфер“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №49-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №49-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на производствени, складови и търговски помещения“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 069033, местност „Въпата“, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0002076 “Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №50-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №50-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с номер 000727 в местността Туричка черква, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Сандански, землище на с. Лиляново, имот с номер 000727; защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ и BG0002126 „Пирин Буфер“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №49-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №49-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости в имот с номер 034081 в местността Градец, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи – Западни“.

Местоположение: област Благоевград, община Гърмен, землище на с. Огняново, имот с номер 034081; защитена зона BG0001030 „Родопи – Западни“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.