Съдържание

Посетители

В момента има 86  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ЕО

БД-10-EO/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-10-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлени имоти с идентификатори 68792.39.44, 68792.39.32, 68792.39.33, 68792.39.34, 68792.39.35, 68792.39.36, 68792.39.37, 68792.39.38, 68792.39.39, 68792.39.40, 68792.39.41, 68792.39.42 и 68792.39.43, местност „Беров валог“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на рекреационна устройствена зона за вилни селища „Ов“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-09-EO/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-09-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) от о. т. 33б до о. т. 82б в кв. 57А и кв. 57Б, отпадане на улична регулация от о. т. 82а до о. т. 82 г и обособяване на нов УПИ І, кв. 57А по плана на гр. Разлог, община Разлог с отреждане за имот с идентификатор 61813.104.200 и предназначение „спортен комплекс, рекреация и обществено обслужване“

възложител: Община Разлог

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-08-EO/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-08-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за разширение на парк „Св. Врач“ – Север, гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Сандански

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-07-EO/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-07-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценказа за Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) за УПИ ІІІ, УПИ ХІ и поземлен имот с идентификатор 65334.300.5409, кв. 21 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: Община Сандански

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-06-EO/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-06-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценказа за Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 20780.41.23, 20780.41.9, 207.41.11, 20780.41.13 и 20780.41.14, местност „Фусковица“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград с цел отреждане за „Фотоволтаична централа“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ПЕ ЕКО ТРАНС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-05-EO/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-05-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценказа „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 – 2022 на община Гоце Делчев и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 – 2029 на община Гоце Делчев, област Благоевград“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Гоце Делчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-04-EO/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-04-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 – 2022 на община Кочериново, област Кюстендил“ и „Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 – 2029 на община Кочериново, област Кюстендил“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Кочериново

От тук може да изтеглите пълния текст на решението