Съдържание

Посетители

В момента има 61  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ЕО

БД-08-EO/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-08-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „ПУП - ПЗ за поземлен имот №000321 в землището на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград с отреждане за „цех за преработване на дървен материал“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: А. Б.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-07-EO/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-07-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за имот № 064012, местност „Балвано“, землище на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на „жилищна устройствена зона“ и промяна предназначението на имота от „нива“ за „жилищно строителство““, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Д. П.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-06-EO/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-06-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград, област Благоевград, засягащо имот № 053032, местност „Целините“ в землището на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона „за депа и претоварни станции за твърди битови отпадъци“ , при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-05-EO/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-05-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за УПИ I „За детска градина и озеленяване“ в кв. 4, ЕПЖК „Спартак“, гр. Сандански поземлен имот с идентификатор 65334.302.6010 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, като се образуват: нови УПИ I „За детска градина и ясли до 120 места“, УПИ XVI „За православен храм“, УПИ XI „За обслужващи дейности“, улица с о.т. 34а - 34б и паркинг за 32 автомобила за обслужването им“, при прилагането на коjто няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Сандански

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-04-EO/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-04-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване (ПУП - изменение на ПЗ) за имот № 082032, местност „Радлер“, землище на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград за промяна предназначението на имота от „За автосервиз, търговски обект и офиси“ в „За дърводелски цех, автосервиз, търговски обект и офиси““, при прилагането на коjто няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ДЖАМБО“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-03-EO/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-03-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за„Програма за управление на отпадъците на община Благоевград 2015-2020 г., (Актуализирана 2018 г.)“, при прилагането на която няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-02-EO/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-02-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Актуализация на Програма за качеството на атмосферния въздух на територията на Община Благоевград за периода 2019 – 2023 г., при прилагането на която няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението