Съдържание

Посетители

В момента има 40  гости и няма потребители и в сайта

Решения по преценяване необходимостта от ЕО

БД-11-EO/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-11-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за имот с №012013 в землището на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на многофункионална устройствена зона „Смф“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ГРИЙН ВАЛИ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-10-EO/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-10-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 02107.9.9, местност „Бръчината“, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бабяк, община Белица, област Благоевград с цел промяна предназначението на имота от „друг вид дървопроизводителна гора“ за „дървопреработващо предприятие““, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Белица

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-09-EO/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-09-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за имот с №30702.67.23 в землището на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на рекреационна устройствена зона за други рекреации „Од“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-08-EO/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-08-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „ПУП - ПЗ за поземлен имот №000321 в землището на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград с отреждане за „цех за преработване на дървен материал“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: А. Б.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-07-EO/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-07-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за имот № 064012, местност „Балвано“, землище на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на „жилищна устройствена зона“ и промяна предназначението на имота от „нива“ за „жилищно строителство““, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Д. П.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-06-EO/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-06-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград, област Благоевград, засягащо имот № 053032, местност „Целините“ в землището на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона „за депа и претоварни станции за твърди битови отпадъци“ , при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-05-EO/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-05-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за УПИ I „За детска градина и озеленяване“ в кв. 4, ЕПЖК „Спартак“, гр. Сандански поземлен имот с идентификатор 65334.302.6010 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, като се образуват: нови УПИ I „За детска градина и ясли до 120 места“, УПИ XVI „За православен храм“, УПИ XI „За обслужващи дейности“, улица с о.т. 34а - 34б и паркинг за 32 автомобила за обслужването им“, при прилагането на коjто няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Сандански

От тук може да изтеглите пълния текст на решението