Съдържание

Посетители

В момента има 157  гости и няма потребители и в сайта

Новини

През септември експертите от РИОСВ – Благоевград са извършили 91 проверки на 74 обекта

През месец септември 2023 г. от РИОСВ – Благоевград са извършени общо 91 проверки на 74 обекта, като 18 броя от проверките са извънредни – 14 броя по жалби и сигнали, 2 броя по изпълнение на предписания, 1 брой по заповед и писма на Министерство на околната среда и водите и други институции, 1 брой по документи за съставяне на предупредителен протокол.

В рамките на осъществения контрол през месеца са дадени 29 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки.

За периода са постъпили 22 броя жалби и сигнали, по които са предприети съответните мерки. Сигналите, извън компетентността на РИОСВ, са препратени за решаване от съответните компетентни органи, за което са уведомени жалбоподателите.

Съставени са 2 броя акта за установяване на административно нарушение за извършени нарушения на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), изразяващи се в изхвърляне на неопасни отпадъци на неразрешени за това места.

Издадени са 6 броя наказателни постановления, с които са наложени глоби на кметове на общини в размер от 24 000 лева за извършени нарушения на ЗУО, изразяващи се в непредприемане на мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места.

Пълният текст на месечния отчет е публикуван на интернет страницата на РИОСВ – Благоевград в секция „Контролна дейност“, подсекция „Месечни отчети“.