Съдържание

Посетители

В момента има 77  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Световния ден на на влажните зони

”Съхранени влажни зони, здрави хора”, е мотото на Световния ден на влажните зони тази гоина, който се отбелязва традиционно на 02 февруари. Като една от най продуктивните екосистеми на Земята,  влажните зони са ценен източник на много ресурси с икономическа стойност, от които зависи изхранването на милиони хора. Те осигуряват уникални условия за живот на множество растителни и животински видове, като поддържат висока концентрация на безгръбначни, риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници.

Прочети още...

Нови изисквания към формата на годишните отчети за флуорирани парникови газове

Производителите, вносителите, дистрибуторите и ползвателите на вещества, които разрушават озоновия слой  (ОРВ) и на флуорирани парникови газове (ФПГ), както и юридическите лица, притежаващи хладилни и климатични инсталации, съдържащи 3 и повече кг. хладилен реагент (ОРВ или ФПГ), трябва да представят отчети в РИОСВ не по-късно от 15 февруари.

Прочети още...

1760 административни услуги е предоставила РИОСВ

1760 бр. са предоставените от РИОСВ-Благоевград административни услуги през 2009 г. Спазени са всички нормативно определени срокове за тяхното предоставяне. РИОСВ извършва 46 вида услуги в областите управление на  отпадъците, контрол чистотата на атмосферния въздух,  опазване на почвите и земните недра, превантивна дейност, биологично разнообразие и защитени територии.

Прочети още...

Регистър за изпускане и пренос на замърсители в ЕО

31 март е крайния срок, до който операторите на 5 големи промишлени инсталации в Пиринско трябва да докладват своите емисии във въздуха водите и почвата. За това РИОСВ – Благоевград предупреди операторите на регионалните депа за отпадъци - общините Петрич, Сандански и Гоце Делчев, както и дружествата “Енергоремонт Кресна” АД, гр. Кресна и “Булгартрансгаз” ЕАД, София – компресорна станця Петрич.

Прочети още...

Информация за използваните летливи органични съединения

До края на януари 2010 година е срокът, в който фирмите следва да  подадат информация в РИОСВ - Благоевград за използваните летливи органични съединения (ЛОС)  през 2009 година. Според Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС  се контролират 20 дейности като производство и търговия с препарати за покритие, лакове, бои, мастила, лепила, лакиране на проводници, химическо чистене, използване на бои, лакове и авторепаратурни продукти и др.

Прочети още...