Съдържание

Посетители

В момента има 64  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Г. Д.

документация за Уведомление за Проект на за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.58.15 в местността Над междата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена зона - „Пп“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

 

І. По отношение на изискванията на глава VІ от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Основната цел на проекта на изменение на ОУП на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет - Благоевград за поземлен имот идентификатор 57159.58.15 в местността Над междата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград (по КККР на с. Покровник) е предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп” със следните показатели:
- Височина на застрояване - до 10 м;
- Максимална стойност на Кинт. - 2.5;
- Плътност на застрояване - максимум 60 %;
- Минимална озеленена площ - минимум 20 %;

Изработването на Проекта за изменение на ОУП на община Благоевград е разрешено с Решение №93/23.02.2023 г. на Общински съвет - Благоевград.
След промяна на устройствената зона бъдещите инвестиционни намерения са свързани с изграждане на склад за съхранение на неопасни промишлени стоки и офиси за административното обслужване на дейността.
Изменението на ОУП се отнася за поземлен имот с идентификатор 57159.58.15 в местността Над междата по КККР на с. Покровник с площ 2400 кв. м, предвид което изменението се счита за незначително и съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ЕО подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от ЕО.
Проектът за изменение на ОУП на община Благоевград, следва да се одобрява от Общински съвет на община Благоевград, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ - Благоевград.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

От извършената справка относно местоположението на имота, предмет на горепосочения проект за изменение на ОУП на община Благоевград се установени, че настоящият проект за изменение на ОУП на община Благоевград не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите за защитени зони като част от европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
Проектът за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград с обхват за поземлен имот с идентификатор 57159.58.15, местност Над междата по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“, с цел предвиждане на Предимно-производствена устройствена зона - „Пп“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони по чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, която се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на така заявения „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград с обхват за поземлен имот с идентификатор 57159.58.15, местност Над междата по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“, с цел предвиждане на Предимно-производствена устройствена зона - „Пп“ с предмета и целите на опазване на защитените зони, ще се произнесем на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.