Съдържание

Посетители

В момента има 161  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Банско

документация за: „Проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Банско за част от землището на гр. Банско, община Банско, област Благоевград с обхват поземлен имот с идентификатор 02676.4.85, местност Керанджийница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО)

 

Днес, 19.04.2023 г., РИОСВ – Благоевград съобщава за постъпило искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Банско за част от землището на гр. Банско, община Банско, област Благоевград с обхват поземлен имот с идентификатор 02676.4.85, местност Керанджийница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско с възложител Община Банско.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/42343  и в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 10.