Съдържание

Посетители

В момента има 482  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ТРИ МАУНТИН ВЮ“ ООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на затворен комплекс от 9 броя еднофамилни къщи тип-близнак в поземлен имот с идентификатор 61813.532.35, местност Писана черква по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация и документация, имот с идентификатор 61813.532.35 и площ 10998 кв. м е урбанизирана територия с НТП ниско застрояване. В имота има частично застрояване на основи на сгради, въз основа на издадени разрешения за строеж №83/17.08.2006 г. и №178/13.12.2006 г. на главния архитект на община Разлог, за които е съставен и Акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните рабите при спиране на строителството, Образец №10.
С инвестиционното предложение се предвижда премахване на същите и изграждане на нов затворен комплекс от 9 двуфамилни жилищни сгради. Сградите ще бъдат тип „билзнак“, всяка с две къщи, общо 18 къщи, предназначени за постоянно и/или временно/ваканционно обитаване.
Електрозахранването ще се осъществи от електроразпределителната мрежа в района.
Водоснабдяването на имота ще се осъществи, чрез изграждане на един брой сградно водопроводно отклонение от съществуващ главен водопроводен клон от водопроводната мрежа на курортно образувание „Бетоловото - Църнако”, гр. Разлог, съгласно представено становище с изх.№ТО-02-955/28.06.2023г. За отвеждане на отпадъчните води от имота ще се изгради разделна канализационна мрежа - за битови отпадъчни и за дъждовни води. За отвеждане на битовите отпадъчните води, се предвижда изграждане на един брой сградно канализационно отклонение, което ще се заусти в съществуващ канализационен клон за битови води от канализационната мрежа на курортно образувание „Бетоловото - Църнако”, гр. Разлог.
За достъп до имота ще се ползва съществуващ местен път.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10, буква „б” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС, предвид което инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ – Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка, относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район. Съгласно становище с изх. №П-01-2288(1)/28.07.2023 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие от което Ви предоставяме за съобразяване), инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План на управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016 – 2021 г.), при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо до имота, предмет на инвестиционното предложение, на отстояние около 1300 м са разположени границите на защитена зона BG0000625 „Изворо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-378/ 15.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/02.06.2020 г.).
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0000625 „Изворо”.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Разлог и директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.