Съдържание

Посетители

В момента има 186  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград поземлен имот с идентификатор 68792.58.5, местност Тапана по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на устройствена зона за вилни селища - „Ов“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

 

І. По отношение на изискванията на глава VІ от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Основната цел на проекта на изменение на ОУП на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет- Благоевград за поземлен имот с идентификатор 68792.58.5 по КККР на с. Логодаж, община Благоевград е предвиждане на устройствена зона за вилни селища - „Ов“ със следните устройствени показатели:
- Максимална стойност на Кинт – 0.8;
- Плътност на застрояване – максимум 40%;
- Плътност на озеленяване – минимум 50 %;
- Височина на застрояване – до 7 м.
Изработването на Проекта за изменение на ОУП на община Благоевград е допуснато с Решение №208/28.04.2023 г. на Общински съвет - Благоевград.
След промяна на устройствената зона, бъдещите инвестиционни намерения са свързани с вилно строителство.
Изменението на ОУП се отнася за имот с идентификатор 68792.58.5 и площ 2298 кв. м по КККР на с. Логодаж, община Благоевград, предвид което изменението се счита за незначително и съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ЕО подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от ЕО.
Проектът за изменението на ОУП на община Благоевград, следва да се одобрява от Общински съвет на община Благоевград, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ – Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Имотът, предмет на проекта за изменение на ОУП на община Благоевград не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Проектът попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, която се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.