Съдържание

Посетители

В момента има 300  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „РАЙКОВ-2015“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Добив и първична преработка на скално-облицовъчни материали – гнайси от находище „Дълбок дол“ в землището на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация предмет на инвестиционното предложение е добив на скално-облицовъчни материали - гнайси в находище „Дълбок дол” Находище „Дълбоки дол“ е проучено на основание Договор от 10.01.2020 г. за проучване подземни богатства сключен между Министерството на енергетиката и „Райков – 2015“ ЕООД, съгласно Разрешение №507/13.06.2019 г. на министъра на енергетиката.
За цялостен работен проект за проучване на подземни богатства – строителни материали от площ „Дълбок дол“, от министерство на околната среда и водите е издадено писмо с изх. № НСЗП-47/19.02.2020 г. по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС. Геоложките проучвания са извършени и изготвения геоложки доклад с изчислени запаси и ресурси на гнайси е внесен в Министерство на енергетиката. Специализираната експертна комисия е разгледала и приела резултатите от проучването, съгласно писмо с изх. № Е-26-Р-138/19.06.2023 г. на министерство на енергетиката.
Площта на находището е 234.3 дка, намира в землището на село Абланица, община Хаджидимово със следните координатите на точки от № 1 до № 15 в координатна система „1970 г.“:
№ X Y № X Y
1. 4477090 8547325 5. 4476680 8548015
2. 4476145 8547305 6. 4477120 8547905
3. 44755810 8547560 7. 4477255 8547660
4. 4475880 8547655 Площ 234.3 дка
Концесионната площ включва три участъка - участък „Запад” с площ 45.2 дка, участък „Изток” с два контура с обща площ 124.6 дка и участък „Юг” с площ 64.5 дка. Към територията на находището не е заявена допълнителна площ и проекто концесионната площ съвпада с тази на находището.
Разработването на находището ще се извършва по открит кариерен способ начин, включващ следните дейности:
- премахване на откривката от добивното поле с багер или булдозер. Премахнатата откривка ще се съхраняване на временно депо и ползва за рекултивация след приключване на добивните дейности на всеки един от участъците;
- същински добив - изземването на полезното изкопаемо ще се извършва с багер, като от скалата се отделят и оформят малки скални блокове и дебели плочи. Те се товарят на самосвал и се складират на депо, извън проектната концесионната площ, където се цепят на плочи за скално облицовъчни цели.
Добивните дейности ще започната от участък „Запад“, предвижда се годишен добив на гнайси в обем от 5000 куб. м. Добивните участъци от находището са свързани чрез общински черен път и асфалтов път от републиканската пътна мрежа.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква “а” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ – Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка, относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район. Съгласно становище с изх. №П-01-229(1)/18.08.2023 г. (копие от което Ви предоставяме за съобразяване), инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План на управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016 – 2021 г.), при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
При извършената към момента проверка относно местоположението на инвестиционното предложение спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи следното:
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното (ЗБР).
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ – Благоевград ще се произнесе с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на така заявеното инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на защитените зони на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване от ОВОС.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Хаджидимово и кметство с. Абланица и директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.