Съдържание

Посетители

В момента има 130  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлени имоти с идентификатори 66055.36.14, 66055.36.15, 66055.36.16, 66055.36.17, 66055.36.18, 66055.36.19, 66055.36.20, 66055.36.21, 66055.36.22, 66055.36.23, 66055.36.24, 66055.36.25, 66055.36.26, 66055.36.27, 66055.36.28, 66055.36.29, 66055.36.30, 66055.36.31, 66055.36.32, 66055.36.33, 66055.36.34, 66055.36.35, 66055.36.36, местност Цигански валог по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград с цел отстраняване на явна фактическа грешка с цел предвиждане на устройствена зона - „Жм“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

 

І. По отношение на изискванията на глава VІ от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Поземлени имоти с идентификатори 66055.36.14, 66055.36.15, 66055.36.16, 66055.36.17, 66055.36.18, 66055.36.19, 66055.36.20, 66055.36.21, 66055.36.22, 66055.36.23, 66055.36.24, 66055.36.25, 66055.36.26, 66055.36.27, 66055.36.28, 66055.36.29, 66055.36.30, 66055.36.31, 66055.36.32, 66055.36.33, 66055.36.34, 66055.36.35, 66055.36.36, местност Цигански валог по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград са образувани от разделянето на имот с № 036013, местност „Цигански валог“ са образувани от разделянето на имот № 036013, местност Цигански валог по КВС на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград.
Имот № 036013, местност Цигански валог по КВС на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград е образуван от обединяване на имоти с №№ 036007 и 036008, местност Цигански валог по КВС на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград.
За имот № 036007, местност Цигански валог по КВС на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград със Заповед № 1740/19.08.2008 г. на кмета на община Благоевград е одобрен Подробен устройствен план - План за застрояване за промяна на предназначението „за жилищно застрояване“.
За имот № 036008, местност Цигански валог по КВС на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград със Заповед № 1732/14.08.2008 г. на кмета на община Благоевград е одобрен Подробен устройствен план - План за застрояване за промяна на предназначението „за жилищно застрояване“.
Съгласно Общия устройствен план на община Благоевград за имотите няма определена устройствена зона.
Основната цел на настоящия проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлени имоти с идентификатори 66055.36.14, 66055.36.15, 66055.36.16, 66055.36.17, 66055.36.18, 66055.36.19, 66055.36.20, 66055.36.21, 66055.36.22, 66055.36.23, 66055.36.24, 66055.36.25, 66055.36.26, 66055.36.27, 66055.36.28, 66055.36.29, 66055.36.30, 66055.36.31, 66055.36.32, 66055.36.33, 66055.36.34, 66055.36.35, 66055.36.36, местност Цигански валог по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград е предвиждане на предвиждане на устройствена зона - „Жм“ , поради допусната явна фактическа грешка, със следните устройствени показатели:
- Височина на застрояване - до 10,00 м;
- Максимална стойност на Кинт. - 1,2;
- Плътност на застрояване - максимум 60 %;
- Плътност на озеленяване - минимум 40 %.
Изработването на проекта за изменение на Общия устройствен план е допуснато с Решение № 275 по Протокол № 8 от заседание на Общински съвет - Благоевград проведено на 31.05.2023 г.
Проектът за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлени имоти с идентификатори 66055.36.14, 66055.36.15, 66055.36.16, 66055.36.17, 66055.36.18, 66055.36.19, 66055.36.20, 66055.36.21, 66055.36.22, 66055.36.23, 66055.36.24, 66055.36.25, 66055.36.26, 66055.36.27, 66055.36.28, 66055.36.29, 66055.36.30, 66055.36.31, 66055.36.32, 66055.36.33, 66055.36.34, 66055.36.35, 66055.36.36, местност Цигански валог по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград с цел отстраняване на явна фактическа грешка с цел предвиждане на устройствена зона - „Жм“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ЕО и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от ЕО.
Изменението на ОУП на община Благоевград следва да се одобрява от Общински съвет – Благоевград, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ – Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

От извършената справка относно местоположението на имотите, предмет на настоящия проект за изменение на ОУП на община Благоевград се установени, че настоящият проект за изменение на ОУП на община Благоевград не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите за защитени зони като част от европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
Проектът за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлени имоти с идентификатори 66055.36.14, 66055.36.15, 66055.36.16, 66055.36.17, 66055.36.18, 66055.36.19, 66055.36.20, 66055.36.21, 66055.36.22, 66055.36.23, 66055.36.24, 66055.36.25, 66055.36.26, 66055.36.27, 66055.36.28, 66055.36.29, 66055.36.30, 66055.36.31, 66055.36.32, 66055.36.33, 66055.36.34, 66055.36.35, 66055.36.36, местност Цигански валог по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград с цел отстраняване на явна фактическа грешка с цел предвиждане на устройствена зона - „Жм“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони по чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, която се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на така заявения план с предмета и целите на опазване на защитените зони, ще се произнесем на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.