Съдържание

Посетители

В момента има 149  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА ЯКОРУДА

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Якоруда за поземлен имот с идентификатор 00059.31.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Аврамово, община Якоруда, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена зона „Пп“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

 

І. По отношение на изискванията на глава VІ от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Основната цел на проекта на изменение на ОУП на община Якоруда, одобрен с Решение №58 по Протокол № 4 от 13.08.2021 г. на Общински съвет - Якоруда за поземлен имот с идентификатор 00059.31.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Аврамово е предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“ със следните устройствени показатели:
- Кинт – до 2.5;
- Плътност на застрояване – до 80%;
- Плътност на озеленяване – мин. 20 %;
- Височина на застрояване – до 10 м.
Изработването на Проекта за изменение на ОУП на Якоруда е допуснато с Решение №65/19.07.2023 г. на Общински съвет – Якоруда.
След промяна на устройствената зона, бъдещите инвестиционни намерения са свързани изграждане на фотоволтаична електроцентрала.

Изменението на ОУП се отнася за имот с идентификатор 00059.31.2 и площ 5000 кв. м по КККР на с. Аврамово, община Якоруда, предвид което изменението се счита за незначително и съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ЕО подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от ЕО.
Проектът за изменението на ОУП на община Якоруда, следва да се одобрява от Общински съвет на община Якоруда, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ - Благоевград

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Имот с идентификатор 00059.31.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Аврамово, община Якоруда не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Проектът за изменение на ОУП на община Якоруда за поземлен имот с идентификатор 00059.31.2 по КККР на с. Аврамово с цел предвиждане на предимно производствена зона „Пп“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони по чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, която се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на така заявения проект за изменение на ОУП на община Якоруда с предмета и целите на опазване на защитените зони, ще се произнесем на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.