Съдържание

Посетители

В момента има 145  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.9.25, местност Лаго по одобрените кадастрална карта на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ
 

във връзка с изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО)

 

Днес, 21.09.2023 г., РИОСВ – Благоевград съобщава за постъпило искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Преценяване на необходимостта от екологична оценка на Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.9.25, местност Лаго по одобрените кадастрална карта на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с възложител Община Благоевград.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/44820  и в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 10.