Съдържание

Посетители

В момента има 171  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Община Разлог

документация за Уведомление за Програма за намаляване на нивата на замърсители и достигане нормите на качество на атмосферния въздух по показатели фини прахови частици 10 µm (ФПЧ10) на територията на община Разлог за периода 2022 - 2027 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

 

І. По отношение на изискванията на глава VІ от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Настоящата програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Разлог за периода 2022 - 2027 г. е разработена по показател фини прахови частици - ФЧП10. Програмата е изготвена въз основа на дадено предписание от Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград с изх. № 541/09.09.2021 г.
Програмата има за цел да бъдат планирани и изпълнени адекватни към местни условия мерки, които да доведат до намаляване нивата на атмосферните замърсителите, съгласно националното и европейското законодателство.
Като неразделна част от програмата е разработен и план за действие, включващ мерки и проекти за подобряване на качеството на атмосферния въздух, които следва да се приложат на територията на община Разлог:
- Проучване на възможностите за въвеждане на изисквания към качеството на предлаганите на пиара твърди горива (дърва и въглища);
- Поетапна подмяна на старите и неефективни стационарни индивидуални и многофамилни горивни устройства на твърдо гориво, с екологични алтернативи, отговарящи на изискванията на Регламента за еко дизайн (приоритетно да бъдат подменя в енергийно ефективни сгради) - ежегодно да бъдат подменяни горивните инсталации на 5% от населението, отопляващо се на твърдо гориво, идентифицирано в зоните с „ниски емисии",
- Изпълняване на проекти за саниране/обновяване на многофамилни жилищни сгради - ежегодно да бъдат санирани/обновени до 10% от МЖС в общината;
- Изграждане/реконструкция/рехабилитация на уличната мрежа и тротоари, на територията на общината;
- Газифициране на част от битовия сектор, който използва за отопление твърди горива - ежегодно да бъде обхванато до 10% от населението на гр. Разлог (1 -ви етап);
- Съдействие на община Разлог за газифициране на част от битовия сектор, който използва за отопление твърди горива - до края на отчетния период изпълнението на мярката да бъде увеличена до 40% (2- ри етап - продължаваща мярка);
- Осъществяване на ефективен контрол за спазването на мерки за недопускане замърсяване на атмосферния въздух от строежите, вкл. по спазването на маршрутите за транспортиране на отпадъците от строителните обекти;
- Стартиране на пилотни процедури за насърчаване използването на ВЕИ, зелен водород или други иновационни алтернативи;
- Изграждане на автомобилни паркинги и изграждане на зарядни станции за електрически автомобили тях,
и други.
С проект на Програма за намаляване на нивата на замърсители и достигане нормите на качество на атмосферния въздух по показатели фини прахови частици 10 µm (ФПЧ10) на територията на община Разлог за периода 2022 - 2027 г. се определя рамка на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и/или Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда, поради което попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 3 от Наредбата за ЕО и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от ЕО.
На основание чл. 81, ал. З от ЗООС, процедурата по ЕО следва да се извърши едновременно с изготвянето на проекта на програмата и преди одобряването нейното одобряване. Проектът на програмата следва да се одобрява от Общински съвет - Разлог, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ-Благоевград.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

В териториалния обхват на община Разлог попадат изцяло или частично следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
1. Защитени територии по смисъла на ЗЗТ, попадащи на територията на община Разлог:
- Част от Национален парк „Пирин“, обявен за народен парк със Заповед № 3074/08.11.1962 г. на КГГП (ДВ, бр.43/1963 г.) и прекатегоризиран в национален парк със Заповед № РД-395/15.10.1999 г. на МОСВ (ДВ бр.44/2000 г.);
- Част от Национален парк „Рила“, обявен със Заповед №114/24.02.1992 г. на МОС, чиято територия е намалена със Заповед №397/15.10.1999 г. на МОСВ. Със Заповед №397/15.10.1999 г. на МОСВ, Народен парк „Рила“ е прекатегоризиран в Национален парк;
- Резерват „Баюви дупки – Джинджирица“, обявен с Постановление № 1388 на МЗДИ, разширен със Заповеди №300 на МГОПС от 1976 г. и №976 на КОПС;
- Защитена местност „Находище на лазерпициум архангелика в местност Круше“ , обявена със Заповед №25/09.01.1989 г. на Комитета за опазване на околната среда при Министерски съвет;
- Природна забележителност „Кьошката“, обявена със Заповед №1635/27.051976 г. на Министерство на горите и горската промишленост.
2. Защитени зони по смисъла на ЗБР, попадащи на територията на община Разлог:
- Част от защитена зона BG0000495 „Рила”, за опазване на дивите птици, природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД – 764/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.100/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД – 259/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 40/2021 г.).
- Част от защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на дивите птици, природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД – 572/08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД – 284/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 45/2021 г.).
- Част от защитена зона BG0001021 „Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-353/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 58/13.07.2021 г.);
- Част от защитена зона BG0000636 „Ниска Рила”, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №177/03.04.2019 г. (обн. ДВ, бр. 29/2019 г.);
- Част от защитена зона BG0002129 „Рила буфер“, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-229/11.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 24/2020 г.).
- Защитена зона BG0000626 „Круше” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-379/ 15.05.2020 г. на министьра на околната среда и водите (ДВ бр. 50/02.06.2020 г.).
- Защитена зона BG0000625 „Изворо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-378/ 15.05.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/02.06.2020 г.).
Програма за намаляване на нивата на замърсители и достигане нормите на качество на атмосферния въздух по показатели фини прахови частици 10 µm (ФПЧ10) на територията на община Разлог за периода 2022 - 2027 г. подлежи на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ бр. 73 от 2007г., изм. и доп.).
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
По изискуемата се процедурата по реда на чл. 31 от ЗБР ще се произнесем на етап внасяне на искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.

ІІІ. По отношение на проекта на Програма за намаляване на нивата на замърсители и достигане нормите на качество на атмосферния въздух по показатели фини прахови частици 10 µm (ФПЧ10) на територията на община Разлог за периода 2022 - 2027 г.

В коригирания вариант на програмата са взети предвид бележките направени от МОСВ, като се установиха следните неточности в „Таблица № VIII.1 „ Мерки и проекти, които следва да се приложат”:
- В частта „R_Sh_Dh Намаляване на емисиите на ФПЧ10 битово отопление” са посочени две различни мерки с един и същи код R_Sh_Dh_а_6;
- За част от заложените мерки периодът, в който се очаква ефекта от изпълнение на мярката, започва преди заложения срок на изпълнение на същата.