Съдържание

Посетители

В момента има 284  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Гоце Делчев

документация за: Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 87802.53.21, местност Батачкото по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на рекреационна устройствена зона за курортни дейности в природна среда - „Ок1“

СЪОБЩЕНИЕ
 

във връзка с изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО)

 

Днес, 07.02.2024 г., РИОСВ – Благоевград съобщава за постъпило искане за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 87802.53.21, местност Батачкото по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на рекреационна устройствена зона за курортни дейности в природна среда - „Ок1“ с възложител Община Гоце Делчев.

Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45640  и в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 10.