Съдържание

Посетители

В момента има 139  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „БУЛТЕРА С“ ООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на складова база за суровина и готова продукция от мраморни изделия и офиси и сондажен кладенец с предполагаема дълбочина 15 м в поземлен имот с идентификатор 32665.9.37, местност горно поле по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 32665.9.37 и площ 4491 кв. м е земеделска земя с НТП „изоставена орна земя“.
С инвестиционното предложение се предвижда в имота да се изградят две сгради - закрит склад за готова продукция и сграда за офиси, ще бъде поставен и фургон за охраната. Суровината ще бъде складирана на открито. Складът за съхранение на готова продукция от мрамор ще представлява едноетажна сграда със застроена площ не повече от 500 кв. м. В нея ще бъдат обособени необходимите помещения за персонала - битово помещение, съблекалня, санитарен възел и др. Конструкцията на сградата е предвидена като метална с ограждащи и преградни стени от термопанели. Офис сградата също ще бъде едноетажна със застроена площ около 150 кв. м, с метална с ограждащи и преградни стени от термопанели и в нея ще бъдат обособени няколко офис помещения.
Електрозахранването ще се осъществи от преминаващия през имота ВЕЛ 20 кV Мрамор от п/ст. Кресна чрез изграждане на трафопост.
Водоснабдяването е предвидено да се осигури чрез изграждане на собствен водоизточник - сондажен кладенец с дълбочина до 15 м и прогнозно количество на водовземане 0.28л/сек. Отпадъчните води ще се заустват в изгребна яма в имота.
Предвидено е имотът да бъде ограден с декоративна ограда.
Имотът е достъпен от път.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС, предвид което инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ – Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка, относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район. Съгласно становище с изх. №П-01-35(1)/15.02.2024 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие от което Ви предоставяме за съобразяване), инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План на управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения на ЗБР (2022 – 2027 г.), при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Имотът, предмет на плана не попада в граници на Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
Същият попада частично (150 кв. м) в границите на защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-264/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 41/2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД - 992/21.10.2022 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 85/2022 г.) и граничи с границите на защитена зона BG0002003 „Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 97/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД - 993/21.10.2022 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 85/2022 г.).
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.
При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС се констатира, че ИП е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци”, определен със заповедта за обявяването й.
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони BG0000366 „Кресна - Илинденци” и BG0002003 „Кресна”.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Струмяни, кметство с. Илинденци и директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.