Съдържание

Посетители

В момента има 339  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: Община Кочериново

документация за Уведомление за проект на План за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптиране към измененията на климата на община Кочериново за периода 2024 – 2030 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

 

І. По отношение на изискванията на глава VІ от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Настоящият План за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптиране към изменението на климата на община Кочериново за периода 2024 – 2030 г. е разработен в изпълнение на проект ,,Прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени“, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) № Д-33-52/08.11.2021 г. (номер от ИСУН: BGENVIRONMENT-4.003-0017-CO1), по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ 2014-2021 г. от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Във връзка със специфичните особености на Община Кочериново свързани с уязвимостта към изменението на климата, са формулирани следващите фундаментални стратегически цели и приоритети:
Стратегическа цел 1: Намаляване на емисиите на парникови газове на територията на община.
Приоритет 1: Оптимизиране на консумацията на електроенергия и топлоенергия на общинско ниво
Приоритет 2: Повишаване на дела на ВЕИ в местното енергийно потребление.
Стратегическа цел 2: Повишаване на устойчивостта, чрез предприемане на мерки за адаптация към изменението на климата
Приоритет 3: Предприемане на природосъобразно действия за адаптация към изменението на климата
Приоритет 4: Повишаване на възможностите за превенция и подобряване на готовността за реакция при настъпване на екстремни климатични явления
Стратегическа цел 3: Повишаване на информираността по въпросите на устойчивото енергийно развитие и борбата с изменението на климата
Приоритет 5: Повишаване на информираността за разширяването на обхвата на дейностите за борба с изменението на климата
Приоритет 6: Подобряване на сътрудничеството със съседни общини с цел изпълнение на съвместни проекти и прилагане на успешни решения за намаляване на емисиите на парникови газове о адаптация към изменението на климата.
С цел постигане на приоритетите и заложените стратегически цели е разработен План за действие, включващ подробен списък с мерки за изпълнение на периода на действие на настоящия План за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата в община Кочериново, който е предвиден до 2030 г.:
- Прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в общинските сгради;
- Прилагане на мерки за въвеждане на енергоспестяващо улично осветление;
- Проучване на метода за използване на биомаса като източник на енергия в обществени сгради;
- Проучване на възможности за въвеждане на професионални процедури за използването на ВЕИ от населението;
- Изграждане на нови зони за обществен отдих;
- Осъществяване на дейности по залесяване на територията на община Кочериново;
- Поддържане на съоръжението за наблюдения и контрол на риска от възникване на пожари, извън населените места;
- Почистване на участъци от реки и дерета, чиято проводимост е намалена в населените места на територията на община Кочериново;
- Провеждане на информационни-образователни инициативи за ползите от прилагането на разделно събиране на отпадъците;
- Проучване на възможностите и изпълнение на пилотни проекти в областта на намаляването на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата,
и др.
С проекта на Плана за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптиране към измененията на климата на община Кочериново за периода 2024 – 2030 г. се определя рамка на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и/или Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда, поради което попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 3 от Наредбата за ЕО и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от ЕО.
На основание чл. 81, ал. З от ЗООС, процедурата по ЕО следва да се извърши едновременно с изготвянето на проекта на програмата и преди одобряването нейното одобряване. Проектът на програмата следва да се одобрява от Общински съвет – Кочериново, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ-Благоевград.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Предвид, че настоящият проект на План за намаляване на емисиите от парникови газове и адаптиране към изменението на климата на община Кочериново за периода 2024 – 2030 г. подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО), за същият следва да бъде приложена и процедурата по оценка на съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“, съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР, респективно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп.).
Териториалният обхват на плана включва територия на община Кочериново, област Кюстендил.
В административния териториален обхвата на община Кочериново, респективно на План за намаляване на емисиите от парникови газове и адаптиране към изменението на климата на община Кочериново за периода 2024 – 2030 г., попадат следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):
1. Природна забележителност „Стобските пирамиди“, обявена и в граници определени със Заповед №378/05.02.1964 г. на председателя на Комитета по горите и горската промишленост при Министерски съвет (ДВ, бр. 12/1966 г.).
В административния териториален обхвата на община Кочериново, респективно на План за намаляване на емисиите от парникови газове и адаптиране към изменението на климата на община Кочериново за периода 2024 – 2030 г., попадат и следните защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
1. Част от защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.).
Със Заповед № РД-363/28.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 45/2015 г.) е утвърден Плана за управление;
2. Част защитена зона BG0002107 „Бобошево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 104/2008 г.);
3. Част от защитена зона защитена зона BG0001013 „Скрино” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приет с Решение №661 на Министерския съвет от 2007, изменено с решения на Министерски съвет №802 от 04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), №52 от 05.02.2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.§, №811 от 16.11.2010 г. (ДВ, бр. 96 от 2010 г.), №615 от 02.09.2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и №588 от 06.08.2021 г. (ДВ, бр.67 от 2021 г.).
Извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Наредбата за ОС установи, че проектът на План за намаляване на емисиите от парникови газове и адаптиране към изменението на климата на община Кочериново за периода 2024 – 2030 г. е допустим при съобразяване на произтичащите от плана за действие дейности за постигане на залегналите цели, с:
- режимите на попадащите в обхвата на програмата защитени територии по смисъла на ЗЗТ, определени със същия закон, заповедите за тяхното обявяване;
- режимите на попадащите в обхвата на програмата защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР, определени със заповедите им за обявяване по чл. 12 от ЗБР и плановете им за управление.
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на така заявения План за намаляване на емисиите от парникови газове и адаптиране към изменението на климата на община Кочериново за периода 2024 – 2030 г. с предмета и целите на опазване на защитените зони ще се произнесем на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване от ЕО.
Подробна информация и публичен достъп до данните за защитените зони и свързаните с тях документи са налични на интернет страницата на МОСВ - ПРИРОДА/Натура 2000/Натура 2000 в България/Информапионна система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000 (/natura2000.egov.bg/), където има и данни и за видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитените зони.
Подробна информация и публичен достъп до данните за защитените територии и свързаните с тях документи са налични на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околна среда, секция „Регистър на защитените територии и защитените зони в България“ /eea.government.bg/zpo/bg/.