Съдържание

Посетители

В момента има 236  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Д. А. П.

документация за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 04279.54.68 в местността Шейница - Ш.24 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация и документация поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04279.54.68 в местността Шейница - Ш.24 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград (КККР на гр. Благоевград) е с площ 6008 кв. м, трайно предназначение на територията „Урнабизирана“ и начин на трайно ползване „За складова база“. С писмо изх. № 880(1)/18.03.2019 г. на директора на РИОСВ - Благоевград е съгласуван Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 04279.54.68 в местността Шейница - Ш.24 по КККР на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за промяна предназначението от „нива” в „склад за съхранение на селскостопанска техника”. Предназначението на имота за изграждане на обект „Склад за съхранение на селскостопанска техника” е променено с Решение № КЗЗ - 09/14.04.2021г. на комисията за земеделски земи към Министерство на земеделието и горите, като същия ПУП - ПЗ е одобрен със Заповед № 1440/16.10.2020 г. на Заместник - кмет по строителството на Община Благоевград.
Предмет на инвестиционно предложение е разделяне на ПИ с идентификатор 04279.54.68 в местността Шейница - Ш.24 по КККР на гр. Благоевград, на десет нови имоти с проектни идентификатори: 04279.54.113 с площ 541 кв. м; 04279.54.114 с площ 531 кв. м; 04279.54.115 с площ 595 кв. м; 04279.54.116 с площ 761 кв. м; 04279.54.117 с площ 685 кв. м; 04279.54.118 с площ 572 кв. м; 04279.54.119 с площ 615,5 кв. м; 04279.54.120 с площ 587 кв. м; 04279.54.121 с площ 669 кв. м; 04279.54.122 с площ 452 кв. м.
След разделянето на ПИ с идентификатор 04279.54.68 в местността Шейница - Ш.24 по КККР на гр. Благоевград се предвижда в ПИ с проектни идентификатори 04279.54.113, 04279.54.114, 04279.54.115, 04279.54.116, 04279.54.117, 04279.54.118, 04279.54.119, 04279.54.120, 04279.54.121 да бъде изградена по една жилищна сграда със застроена площ 80 кв. м, а ПИ с проектен идентификатор 04279.54.122 да бъде обособен като път за достъп.
Водоснабдяването на новообразуваните имоти за питейно-битови нужди и заустването на отпадъчни води е предвидено да се осъществи, чрез изграждане на водопроводно и канализационно отклонение. За удостоверяване на тази възможност е приложено писмо с изх. №ТО-09-24/12.02.2019 г. на „ВиК“ ЕООД - Благоевград с „Изходни данни и условия за присъединяване към ВиК мрежите“.
Захранването с ел. енергия ще се осъществи чрез изграждане на трансформаторен пост в границите на един от новообразуваните имоти, който ще се захрани чрез подземно положен кабелна линия до 20 кV до съществуващ КЕЛ 20 kV „Септември”, находящ се в близост до имота и ел.проводни отклонения до всеки един от новоборазуваните имоти.
Достъпът до имотите ще се осъществява от бул. „Пейо Явров”, ПИ с идентификатор 04279.82.37 по КККР на гр. Благоевград с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 04279.82.46 по КККР на гр. Благоевград с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“ и от предвидения за изграждане път за достъп в ПИ с проектен иденитификатор 04279.54.122 по КККР на гр. Благоевград.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-49(1)/18.03.2024 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ (2016 - 2021 г.) и ПУРН (2022 - 2027 г.) на ЗБР при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Най - близо до имота, на отстояние около 2300 м са разположени границите на защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД - 348/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 57/2021 г.).
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Благоевград и директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.