Съдържание

Посетители

В момента има 597  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Д. Р.

документация за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 57176.30.9, местност Склавски път и имот с идентификатор 57176.25.24, местност Гнилник по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград и разделяне на поземлен имот с идентификатор 57176.25.24 на петнадесет нови урегулирани поземлени имоти с идентификатори 57176.25.31, 57176.25.32, 57176.25.33, 57176.25.34, 57176.25.35, 57176.25.36, 57176.25.37, 57176.25.38, 57176.25.39, 57176.25.40, 57176.25.41, 57176.25.42, 57176.25.43, 57176.25.44, 57176.25.45 и на алея за достъп, отредена за имот с проектен идентификатор 57176.25.46 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Поземлен имот с идентификатор 57176.30.9, местност Склавски път по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград е с площ 1492 кв. м, трайно предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „Нива“.
Поземлен имот с идентификатор 57176.25.24, местност Гнилник по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград е с площ 9002 кв. м, трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“.
С инвестиционното предложение се предвижда жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 57176.30.9, местност Склавски път и имот с идентификатор 57176.25.24, местност Гнилник по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград и разделяне на поземлен имот с идентификатор 57176.25.24 на петнадесет нови урегулирани поземлени имоти с идентификатори 57176.25.31, 57176.25.32, 57176.25.33, 57176.25.34, 57176.25.35, 57176.25.36, 57176.25.37, 57176.25.38, 57176.25.39, 57176.25.40, 57176.25.41, 57176.25.42, 57176.25.43, 57176.25.44, 57176.25.45 и на алея за достъп, отредена за имот с проектен идентификатор 57176.25.46 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград.
В границите на поземлен имот с идентификатор 57176.30.9 и в новообразуваните имоти ще се изгради по една двуетажна жилищна сграда със ЗП 100 – 140 кв. м.
Въз основа на Становище № 1514/20.10.2023 г. на „Увекс“ ЕООД – гр. Сандански захранването на имотите с вода за питейно-битови нужди ще се осъществи от съществуващ изграден по общински полски път – поземлен имот с идентификатор 57176.28.213 кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград, чрез изграждане на водопроводно отклонение с дължина около 190 м.
Битовите отпадъчни води ще се заустват във две водоплътни изгребни ями. Едната ще бъде изграден в границите на поземлен имот с идентификатор 57176.30.9 и една в един от новообразуваните имоти от разделянето на поземлен имот с идентификатор 57176.25.24.
Захранването на имотите с електроенергия ще се осъществи чрез присъединяване на нов ТП от ВЕЛ 20 кV „Бистрица“ от П/ст Сандански; п/ст (в/ст) Сандански, извод 20 кV Бистрица, чрез полагане на подземен кабел с дължина около 200 м, в съответствие с указанията в предпроектно проучване № 1205242734 от 20.10.2023 г. от „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД.
Във връзка с гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10, буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ-Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-62-(1)/18.03.2024 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН (2022 – 2027 г.) на ЗБР при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Предвид, че инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС, за него следва да бъде приложена и процедурата по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР, съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР, респективно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп., наричана по-долу „Наредбата за ОС”).
Направената справка относно местоположението на инвестиционното предложение спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) установи следното:
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони, като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо е разположена защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-350/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.), на най-близко геодезично разстояние около 2900 м.
След прегледа на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони, според която горепосоченото инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Сандански и с. Поленица, и директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.