Съдържание

Посетители

В момента има 226  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

документация за инвестиционно предложение: „Монтиране на универсален раздробител (шредер) за третиране на неопасни строителни отпадъци и промени в количествата и вида на приеманите, третираните и образуваните на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово в поземлен имот с идентификатор 21680.4.43, местност „Мокра поляна“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград” с възложител Община Гоце Делчев“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Предмет на инвестиционното предложение е монтиране на универсален раздробител (шредер) за третиране на неопасни строителни отпадъци. То е оборудвано със самоходно верижно шаси с дизелов двигател. Капацитетът на съоръжението е 18 т/ч и собствена маса 15 т. Мобилният универсален шредер ще бъде позициониран на подравнен терен, територията на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци, изградено в поземлен имот с идентификатор 21680.4.43, местност „Мокра поляна“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград, за експлоатацията на което е издадено Комплексно разрешително № 353-Н1/20212 г.
Теренът върху който ще бъде монтиран шредера с площ 1200 м2 и е част от предвидена за реализация площадка на клетка №4 за строителни отпадъци.
Съоръжението е тип двувалов раздробител. Конструкцията е метална, с висока износоустойчивост на елементите и повърхностна твърдост. Обработван материал – твърди дървени отпадъци, отпадъци от строителство и събаряне, бетон, тухли, асфалт и др.
Във връзка с гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 11, буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ-Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-60-(1)/20.03.2024 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН (2022 – 2027 г.) на ЗБР при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията описани в становището.

II. По отношение на изискванията на глава седма, раздел ІІ от ЗООС:

След приключване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, е необходимо да представите информация за планираната промяна в работата на инсталацията по чл. 123в, т. от ЗООС на компетентния орган по чл. 120, ал. 1 от ЗООС (изпълнителния директор на Изпълнителна дирекция по околна среда), съгласно Приложение № 5 към Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (обн. ДВ, бр. 80/2009 г., изм. и доп.)

ІІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо, на отстояние около 700 м от площадката са разположени границите на защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-350/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 57/09.07.2021 г.).
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш”.
Копие от писмото е изпратено до кмета на с. Добротино, директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и изпълнителния директор на ИАОС.