Съдържание

Посетители

В момента има 181  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „АРХИМЕДИЯ“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на наземен паркинг и покривни фотоволтаични електроцентрали в поземлени имоти с идентификатори 02676.501.2900 и 02676.501.2904 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация позелени имоти с идентификатори и 02676.501.2900 с площ 520 кв. м и 02676.501.2904 с площ 1839 кв. м са урбанизирана територия с НТП Незастроен имот за жилищни нужди.
С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на:
- наземен паркинг с капацитет 35 броя покрити паркоместа в имот с идентификатор 02676.501.2900. Предвидено е етапно да се изградят 4 броя метални навеси, върху покривната конструкция на които да се монтира фотоволтаична централа с мощност до 300 кW;
- жилищна сграда с навес и покривна фотоволтаична централа с мощност до 100 кW. На този етап е предвидено да бъдат изградени два навеса, които ще осигурят 10 броя паркоместа.
Произведената електроенергия ще бъде предназначена за продажба, присъединяването на фотоволтаичните електроцентрали ще се извърши към ТП „Гуровица“, п/ст. Банко.
На този етап не е предвидено присъединяване на имотите към изградените водопроводна и канализационна мрежи на гр. Банско.
Достът до имотите се осъществява от изградената улична мрежа на гр. Банско.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10, буква „б” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС, предвид което инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ – Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка, относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район. Съгласно становище с изх. №П-01-85(2)/10.04.2024 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие от което Ви предоставяме за съобразяване), инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План на управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения на ЗБР (2022 – 2027 г.), при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Имотите, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо, на отстояние около 620 м са разположени границите на защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на дивите птици, природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД – 572/08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със заповед № РД – 284/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 45/2021 г.).
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0000209 „Пирин”.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Банско и директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.